Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:07' 26-01-2016
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 10/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 01 năm 2016


KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 

Căn cứ công văn số 457/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND Huyện Thanh Oai về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016;
Thực hiện công văn số 53/KH-GDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2016;
Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Đẩy mạnh công tác CCHC trong đơn vị, trong tâm là cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện rà soát cơ chế chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô và các quy định về xã hội hóa trong lĩnh vực GD&ĐT, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công;
- Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tiếp tục thực hiện đơn giản hóa công vụ, quy định các thủ tục hành chính theo hướng có lợi cho CB,GV,NV và phụ huynh;
- Từng bước đổi mới cơ chế công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại đội nguc CB,CC,VC; thu hút đội ngũ chuyên môn giỏi đang làm việc tại trường;
- Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của CB,CC,VC trong đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện tiêu chí “Lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả Chương trình Cải cách hành chính”. Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính của UBND quận và Chương trình Cải cách hành chính của thành phố năm 2015.
2. Yêu cầu:
- Thực hiện công khai minh bạch các quy định của Nhà nước, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức của ngành có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt, làm việc tận tâm, trong sạch. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy định những điều cán bộ công chức không được làm. Xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản Nhà nước. Bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc làm khâu đột phá trong cải cách hành chính.
- Tăng cường sự chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ các nội dung CCHC, được niêm iết công khai theo quy định, duy trì trên 80% các loại văn bản tài liệu được trao đổi qua hồm thư công vụ và các phần mềm báo cáo.
- Cụ thể hóa các nội dung công tác CCHC năm 2016 gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.
- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC, NV theo kế hoạch. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giamd sát trong công tác niêm iết công khai giải quyết các TTHC của đơn vị; kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của CC,VC và NV.
II. NỘI DUNG:
1. Công tác chỉ đạo điều hành:
- Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch CCHC của UBND Huyện và Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai, đồng thời XD kế hoạch thực hiện công tác CCHC của đơn vị cụ thể và khả thi.
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị gắn với kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, kiểm tra chuyên đề, chuyên môn. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với CB,CC,VC, NV vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong đơn vị.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, nâng cao chất lượng, hình thức, nội dng tuyên truyền.
- Tổ chức điều tra xã hội học, lấy ý kiến người dân, tổ chức với chất lượng dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công. Từ đó tiếp thu, khắc phục những thiếu sót và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
- Người đứng đầu
 
Gửi ý kiến