Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng,tổ phó các tổ chuyên môm năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 15h:03' 19-09-2016
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 1 người (Võ Uyên)
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 117/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 09 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn, tổ văn phòng
Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Thực hiện công văn số /PGD&ĐT ngày /08/2016 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn quy trình bổ nhiệm các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào kết quả các hội nghị họp của các tổ Nhà trẻ, tổ Mẫu giáo, tổ Văn phòng, Tổ Nuôi dưỡng và nghị quyết họp Hội đồng trường ngày 31/08/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó các Tổ giáo dục, Tổ Nuôi dưỡng, Tổ Văn phòng của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 gồm các đồng chí có tên sau:
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Chức danh được bổ nhiệm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phạm Thị Hương
Hoàng Thị Thi
Kiều Thị Hằng
Nguyễn Thị Thơm
Trịnh T Thu Hương
Nguyễn Thị Việt
Đào Thị Hằng
Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Thủy
Giáo viên lớp 5 tuổi
Giáo viên 5 tuổi - PCTCĐ
Giáo viên lớp 4 tuổi
Giáo viên lớp 3 tuổi
Giáo viên Nhà trẻ
Nhân viên phục vụ
NV Kế toán+Văn thư
Nhân viên nuôi dưỡng
Nhân viên nuôi dưỡng
T.Trưởng Tổ giáo dục
T.Phó PT khối 5 tuổi
T.Phó PT khối 4 tuổi
T.Phó PT Khối 3 tuổi
T.Phó PT khối Nhà trẻ
Tổ trưởng tổ Văn phòng
Tổ phó Tổ Văn phòng
Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng
Tổ phó tổ nuôi dưỡng

 Điều 2. Các chức danh được bổ nhiệm có nhiệm vụ phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, bồi dưỡng, giúp đỡ cho các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường giao cho theo đúng quy định.
Điều 3. Các đồng chí có tên trong danh sách các chức danh đã được bổ nhiệm các chức danh của trường Mầm non Mỹ Hưng chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định này có hiệu lực trong năm học 2016 - 2017./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VT./.
 HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 
Gửi ý kiến