Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Chương trình hoạt động của Ban TTND năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:51' 24-09-2016
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
BAN THANH TRA NHÂN DÂN
__________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________ 


Số: /CTHĐ-TTND

   Mỹ Hưng, ngày 29 tháng 10 năm 2016


CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Năm học 2016 - 2017
 
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 họp ngày 28/10/2016;
Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017; 
Ban Thanh nhân dân trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng chương trình hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm học 2016 - 2017 như sau:
I. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
1. Xây dựng “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017” đúng quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân” phù hợp với tổ chức và hoạt động của công tác thanh tra nhân dân trường mầm non Mỹ Hưng.
2. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát trong đơn vị và các vấn đề công khai theo quy định của Pháp luật gồm:
- Tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 của trường MN Mỹ Hưng; những vấn đề Thủ trưởng đơn vị đã trả lời trước Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ý kiến của Thủ trưởng đã chỉ đạo về chức năng, nhiệm vụ liên quan và tổ chức thực hiện.
- Tổ chức việc giám sát các hoạt động cần được công khai theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ báo cáo với Chi bộ; Ban giám hiệu và Công đoàn trường về kết quả thực hiện công tác giám sát và việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan và những kiến nghị, các biện pháp giải quyết những vấn đề còn chậm được khắc phục.
3. Tiếp nhận, tổng hợp nội dung các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của Ban Thanh tra nhân dân, tổ chức thanh tra nhân dân, hoặc đại diện Công đoàn trường. Phản ánh kiến nghị với các bộ phận chức năng có liên quan giải quyết theo thẩm quyền được phân công.
- Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân tổ chức các các hình thức giao lưu học tập kinh nghiệm hoạt động.
- Hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân các nội dung phối hợp, cung cấp thông tin về hoạt động của thanh tra nhân dân; cung cấp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tập thể, các cá nhân trong đơn vị với Ban Thanh tra nhân dân. 
4. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra nhân dân, các kiến thức pháp luật cho các Uỷ viên Ban Thanh tra nhân.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo nhà trươn và Chủ tịch Công đoàn trường giao. 
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017 phù hợp với Luật Thanh tra và Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/07/2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”.
Bầu Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Uỷ viên Ban Thanh tra nhân dân. 
2. Công tác tổ chức nắm bắt thông tin, giám sát:
- Tổ chức, phối hợp với các đầu mối thanh tra nhân dân, để nắm bắt thông tin và tổng hợp công tác hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại đơn vị.
- Trình Công đoàn trường, ban hành các văn bản hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân và các cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân tại đơn vị về nội dung, cung cấp các thông tin, các ý kiến phản ánh các kiến nghị … của tập thể, cá nhân tại đơn vị với Ban TTND qua hệ thống Công đoàn tại đơn vị.
- Định kỳ hàng quý Ban Thanh tra nhân dân cung cấp thông tin và kết quả công tác thanh tra nhân dân với Ban Thanh tra nhân dân trước ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo về PGD&ĐT Thanh Oai. 
3. Tổ chức giám sát các nội dung công khai trong đơn vị theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công
 
Gửi ý kiến