Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo hoạt động của Ban TTND nhiệm kỳ 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:01' 24-09-2016
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
CĐ NGÀNH GD&ĐT THANH OAI
CĐCS MN MỸ HƯNG
Số: /BC-BTTND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 22 tháng 10 năm 2016


BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Nhiệm kỳ 2015 - 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH BAN TTND NHIỆM KỲ 2015 - 2016:
Ban TTND trường mầm non Mỹ Hưng được kiện toàn tại hội nghị CB,VC và người lao động tháng 10/2015, cơ cấu gồm 5 người:
1. Trưởng ban : Đ/c Hoàng thị Thi - Tổ Phó tổ mẫu giáo.
2. Phó ban : - Đ/c Phạm Thị Hương - Tổ trưởng tổ MG.
3. Ủy viên: - Đ/c Nguyễn Thị Thúy - Tổ trưởng Khu Phượng Mỹ.
- Đ/c Lê Thị Mai Hương - Giáo viên dạy lớp 4 tuổi.
- Đ/c Lê Thị Thúy Bình - Giáo viên lớp 5 tuổi
Sau khi được kiện toàn, Ban TTND đã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn để tiến hành thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong đơn vị.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN N.VỤ CỦA BAN TTND NHIỆM KỲ 2015-2016:
1. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:
Ban lãnh đạo nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ GD tư tưởng chính trị, pháp luật của Nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng CB,GV,NV của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ của năm học đã đề ra để CB,GV,NV trong nhà trường thực hiện yêu cầu GD có hiệu quả.
2. Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:
Thực hiện yêu cầu dân chủ hóa trong nhà trường, thực hiện đổi mới trong giảng dạy của Nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, tổ chức cho toàn thể CB,GV,NV xây dựng các Quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% CB,GV,NV thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong đơn vị.
3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,GV,NV đã đề ra hàng năm:
Nghị quyết Hội nghị của từng năm học được đề ra theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện. Các kỳ hội nghị viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trong dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.
4. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động::
Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở, cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi của BGH, các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, thu.. chi các nguồn tài chính, người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường..
5. Kết luận của BTTND:
Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND nhiệm kỳ 2015-2016, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả CBQL,GV,NV, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm trong việc thực hiện các Quy chế và Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức đã đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu chi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của CB,GV,NV trong đơn vị.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND không nhận được đơn thư khiếu tố, khiếu nại và các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của Nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc.
III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BTTND NHIỆM KỲ 2016 - 2017:
Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của CB,GV,NV. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới như sau:
 
Gửi ý kiến