Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch công tác SKKN năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:53' 30-09-2016
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 123/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 29 tháng 09 năm 2016


KẾ HOẠCH
Công tác Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017

Căn cứ công văn hướng dẫn số /PGD&ĐT-SKKN ngày /09/2016 của PGD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn XD kế hoạch công tác SKKN năm học 2016 - 2017;
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 của trường mầm non Mỹ Hưng. Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện nhiệm vụ công tác SKKN, NCKH năm học 2016 - 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
1. Mục đích:
Nâng cao khả năng nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các hoạt động quản lý chăm sóc và giáo dục của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.
2. Yêu cầu:
Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch công tác SKKN, NCKH; tập trung nâng cao chất lượng, tăng cường phổ biến, áp dụng SKKN, NCKH vào thực tiễn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác SKKN, NCKH thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Công tác SKKN giáo dục tiên tiến:
1.1. Nội dung đúc rút, tổng kết SKKN giáo dục tiên tiến:
Trọng tâm hoạt động SKKN năm học 2016 - 2017 là tập trung nâng cao chất lượng, phổ biến và áp dụng SKKN giáo dục tiên tiến vào thực tiễn, nội dung SKKN giáo dục tiên tiến có thể tập trung vào những vấn đề sau:
- Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá và các hoạt động CS&GD trong nhà trường.
- Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy, các phương pháp tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực giáo dục; kinh nghiệm xây dựng các phần mềm quản lý, hỗ trợ giảng dạy.
- Hoạt động tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Tổ chức khai thác, sử dụng các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, cơ sở thực hành, thực tập.
- Phương pháp sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm và thiết bị dạy học hiện đại trong dạy và học.
- Nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của Ngành.
- Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, hoạt động tập thể và các hoạt động đoàn thể.
1.2. Công tác lưu trữ, phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN, NCKH:
Trong năm học 2016 - 2017, nhà trường cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác SKKN; tổ chức phổ biến, ứng dụng kết quả NCKH và SKKN vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, đồng thời đánh giá hoạt động phổ biến, ứng dụng kết quả NCKH, SKKN là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm học này và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường báo cáo kết quả cụ thể vào cuối năm học (có minh chứng kèm theo). Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường tham gia vào hoạt động phổ biến SKKN cấp Thành phố, cấp cơ sở của trường mình( nếu nhà trường không có Ban giám hiệu sẽ liên hệ với PGD&ĐT để học tập SKKN tiêu biểu của các trường khác trong Huyện). Nhà trường xây dựng kế hoạch để áp dụng phối hợp dưới các hình thức phổ biến ứng dụng sau:
- Tổ chức hội nghị, hội thảo các chuyên đề NCKH, SKKN; báo cáo, phổ biến trao đổi thảo luận về SKKN theo qui mô toàn đơn vị, tổ, nhóm chuyên môn;
- Tổ chức thử nghiệm các hoạt động quản lý, giảng dạy mới;
- Chủ động lưu trữ tại thư viện các
 
Gửi ý kiến