Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 17h:30' 04-10-2016
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 932
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 125/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 09 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ
Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ nghị định số 42/NĐ-CP ngày 9/5/2013của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Công văn số 3375/SGD&ĐT-TTr ngày 08/9/2016 của SGD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 - 2017; Kế hoạch công tác kiểm tra số 474/KH-TTr ngày 21/09/2016 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Trường MN Mỹ Hưng;
Căn cứ vào năng lực cán bộ và tình hình thực tế của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 gồm các ông (bà) (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ trường có nhiệm vụ xây dựng lịch, kế hoạch kiểm tra trong năm học và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.
Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra. Chế độ (nếu có) của các thành viên thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường mầm non Mỹ Hưng.
Điều 3. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các ông(bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
 HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 1;
- Phòng GD&ĐT (để b/c);


- Lưu VP/VP./.

 Nhữ Thị Thủy

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ
NĂM HỌC 2016 - 2017
(Kèm theo Quyết định số 125/QĐ-MNMH ngày 30/09/2016
của Hiệu trưởng Trường mầm non Mỹ Hưng)

TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ được phân công

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Trưởng ban, Phụ trách chung

2
Nguyễn Thị Mai
Phó HT
Phó ban, Thư ký

3
Phạm Thị Hương
GV-TT tổ GD
Thành viên, PT tổ GD

4
Hoàng Thị Thi
GV-Trưởng ban TTND
Thành viên, PT khối 5 tuổi

5
Kiều Thị Hằng
Giáo viên
Thành viên, PT khối 4 tuổi

6
Nguyễn Thị Thơm
Giáo viên
Thành viên, PT khối 3 tuổi

6
Trịnh Thị Thu Hương
Giáo viên
Thành viên, PT khối Nhà trẻ


 
Gửi ý kiến