Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập HĐ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 11h:34' 11-10-2016
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 10 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
và xếp lương viên chức thuộc đơn vị trường mầm non Mỹ Hưng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ MẦM NON MỸ HƯNG HUYỆN THANH OAI

Căn cứ Điều lệ trường trường mầm non;
Thực hiện Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện Thanh Oai về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Thanh Oai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
và xếp lương viên chức đơn vị trường mầm non Mỹ Hưng Huyện Thanh Oai (gọi tắt là Hội đồng xét duyệt) gồm các ông (bà) có tên sau :
Bà: Nhữ Thị Thủy - Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;
Bà: Nguyễn Thị Mai - Phó Thủ trưởng đơn vị: Phó Chủ tịch Hội đồng;
Bà: Đào Thị Hằng - Kế toán, Uỷ viên Kiêm thư ký hội đồng.
Bà: Hoàng Thị Thi - Chủ tịch công đoàn: Ủy viên;
Bà: Phạm Thị Hương - Trưởng ban thanh tra nhân dân: Ủy viên.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét duyệt thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng xét duyệt do Chủ tịch Hội đồng xét duyệt phân công.
Hội đồng xét duyệt tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- P. Nội vụ; b/c
- Như điều 3; t/h
- Lưu: VT.
THỦ TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến