Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch triển khai thực hiệ công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:59' 21-03-2017
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 126
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/QĐ-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 3 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban hành động vì sự tiến bộ phụ nữ
Năm 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ CB,GV,NV nữ trong đơn vị; căn cứ vào các biên bản họp liên tịch Thống nhất giữa các các đoàn thể trong nhà trường ngày 28/8/2015 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
Xét theo đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn trường, BCH Chi hội phụ nữ trường Mầm non Mỹ Hưng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn lại Ban thực hiện hành động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” trường MN Mỹ Hưng năm 2017 gồm các đồng chí giữ chức vụ có tên sau đây (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ là 01 năm, tính từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua “Hành động vì sự tiến bộ phụ nữ” năm 2017 theo đúng quy định các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
Điều 3. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG BAN “VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ”
NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-MNMH ngày 16/03/2017 của
Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Hưng)

STT
Họ và tên
Chức danh
Chức vụ
Nhiệm vụ
Ghi chú

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Trưởng banNguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng
Phó ban


2
Hoàng Thị Thi
PCTCĐ-TT khu TĐ
Thành viên


3
Phạm Thị Hương
TTCM-TT khu PM
Thành viên


4
Ngô Thị Nga
TT khu TN
Thành viên


5
Nguyễn T Thúy (1981)
CHTPN-TT khu QM
Thành viên


6
Phạm Thị Như Ngọc
Bí thư Chi đoàn TN
Thành viên


7
Nguyễn Thị Hường
TT Tổ nuôi dưỡng
Thành viên
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/QĐ-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 3 năm 2017


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới,
Vì sự tiến bộ của phụ nữ trường Mầm non Mỹ Hưng năm 2017


Thực hiện Kế hoạch số 123/GD&ĐT ngày 10/03/2017 của PGD&ĐT huyện Thanh Oai về triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai năm 2017.
Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong nhà trường năm 2017 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong Nhà trường về chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong đơn vị.
2. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.
3. Tuyên truyền, giáo dục phẩm
 
Gửi ý kiến