Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo kết quả thực hiện công khai, minh bạch tài sản năm 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:40' 22-03-2017
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 20/BC-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016

Kính gửi: UBND Huyện Thanh Oai.
Ban Thanh tra Huyện Thanh Oai.
Thực hiện công văn số 247/UBND-TTr ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn báo cáo kết quả kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016; Trường mầm non Mỹ Hưng xin được báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 như sau:
1. Quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập:
Trong năm 2016, trường mầm non Mỹ Hưng đã tiến hành triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và triển khai kế hoạch thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 như: Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2012); Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngà 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 16/11/2016 của UBND Huyện Thanh Oai về Kế hoạch triển khai thực hiện kê khai tài sản, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016. Đồng thời đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 158/KH-MNMH ngày 17/11/2016 và đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc công khai, xác minh tài sản, thu nhập.
Căn cứ các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, nhà trường đã lập kế hoạch và danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng kế hoạch công khai và hình thức công khai. Đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng, chi tiết cho từng thành viên và báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập về cơ quan quản lý cấp trên.
Trong quá trình triển khai thực hiện việc minh bạch và công khai tài sản, thu nhập, nhà trường đã rất thuận lợi trong việc chỉ đạo triển khai. Tất cả các đối tượng thuộc trong diện phải kê khai của nhà trường đều đã chấp hành nghiêm túc việc kê khai và đúng thời gian quy định.
2. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập:
2.1. Kết quả kê khai:
Sau khi tổ chức nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về công tác kê khai tài sản, thu nhập của cấp trên, nhà trường đã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các quy định về kê khai, công khai, xác minh tài sản thu nhập dưới nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua các hội nghị họp của nhà trường và niêm iết các văn bản hướng dẫn tại văn phòng nhà trường để mọi người cùng nghiên cứu…
Số liệu về số người kê khai gồm:
- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2016: 4 người; trong đó số người phải kê khai so với năm 2015 giảm là: 01 người (Đ/c Tân - Nghỉ hưu).
- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2016: 4/4 người, đạt tỷ lệ 100%.
- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập được lưu giữ tại đơn vị: 4 bản.
- Số lượng và danh sách bản kê khai thuộc diện Cấp ủy quản lý: 4 bản.
- Số lượng và danh sách bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý: 4 bản.
2.2. Kết quả công khai:
Sau khi thực hiện xong công tác kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị, tất cả các bản kê khai của các cá nhân đã kê khai đều được cấp trên thẩm định và duyệt về các thông tin trong các bản kê khai của từng cá nhân. Nhà trường đã tiến hành chỉ đạo công tác công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2016 của tất cả các cá nhân trong diện phải kê khai dưới hình thức niêm iết toàn bộ các bản kê khai tài sản, thu nhập
 
Gửi ý kiến