Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác phổ biến GD pháp luật năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:04' 24-05-2017
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
Số: 110/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o-----------
Mỹ Hưng, ngày 02 tháng 10  năm 2016


 
QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ biến công tác giáo dục pháp luật
năm học 2016 - 2017
__________________________________
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của PGD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch phổ biến và giáo dục pháp luật ngành Giáo dục Huyện Thanh Oai năm học 2016 - 2017;
          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;
Xét năng lực cán bộ, giáo viên:
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học của Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 (danh sách kèm theo)
Điều 2. Ban chỉ đạo có tránh nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với giáo viên và học sinh trường mầm non Mỹ Hưng theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    

 Nơi nhận:
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Như điều 3
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu: VP./.
HIỆU TRƯỞNG
 


  
 
Nhữ Thị ThủyDANH SÁCH
CÁN BỘ KIÊM NHIỆM BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PBGDPL
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG NĂM HỌC 2016 - 2017
(Kèm theo QĐ số: 110/QĐ-MNMH ngày 02/10/2016 của Hiệu trưởng)


STT
Họ và tên
Chức vụ
công tác
Trình độ
chuyên môn
Nhiệm vụ phân công
Ghi chú


 1
Nhữ Thị Thủy 
 Hiệu trưởng
ĐHSP 
Trưởng ban2
Nguyễn Thị Mai
P.Hiệu trưởng
ĐHSP 
Phó ban3
Phạm Thị Hương
Giáo viên
ĐHSP 
Uỷ viên4
Hoàng Thị Thi
Giáo viên
ĐHSP 
Uỷ viên5
Nguyễn Thị Thúy
Giáo viên
ĐHSP 
Uỷ viên6
Phạm T Như Ngọc
Giáo viên
ĐHSP 
Uỷ viênMỹ Hưng, ngày 02 tháng 10 năm 2016

 HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy 
Gửi ý kiến