Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:06' 24-05-2017
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 111/QĐ-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 02 tháng 10 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
V/v phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác Pháp chế
Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Căn cứ Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của PGD&ĐT Thanh Oai về việc phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác Pháp chế ngành Giáo dục Huyện Thanh Oai năm học 2016 - 2017;
          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;
Xét năng lực cán bộ, giáo viên:
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác pháp chế trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Các đồng chí cán bộ được phân công phụ trách có nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành các quy định, kế hoạch mà Ban pháp chế của trường đã xây dựng, đồng thời tự chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách phân công thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2016 - 2017 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- PGD&ĐT Thanh Oai; ( để b/c)
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

DANH SÁCH
PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH VÀ CÁN BỘ THỰC HIỆN
CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016 - 2017
(Kèm theo QĐ số: 111/QĐ-MNMH ngày 02/10/2016 của Hiệu trưởng)


TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ CM
NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG
LƯU Ý

1
Nhữ Thị Thủy
17/1/1971
H.trưởng
ĐH
PT chung


2
Nguyễn Thị Mai
2/3/1982
P.H.T
ĐH
Phó trưởng ban


3
Phạm Thị Hương
9/3/1980
G.viên
ĐH
Thành viên


4
Ngô Thị Nga
6/6/1985
G.viên
ĐH
Thành viên


5
Phạm Thị Như Ngọc
7/11/1990
G.viên
ĐH
Thành viên


6
Nguyễn Thị Thúy
11/11/1981
G.viên
ĐH
Thành viên


7
Hoàng Thị Thi
24/10/1985
G.viên
ĐH
Thành viên

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến