Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản cuối năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 17h:02' 10-06-2017
Dung lượng: 17.2 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 34/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 04  năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tính đến ngày 31/5/2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ III nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của UBND, PGD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn các đơn vị thống kê và quản lý tài sản của nhà trường trong năm học 2015 - 2016;
Căn cứ tình hình việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; để thống kê số lượng tài sản hiện có tại nhà trường.
Xét đề nghị của Ban giám hiệu Trường mầm non Mỹ Hưng:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản của trường cuối năm học 2015- 2016 gồm các ông (bà) có tên sau:
STT
Họ và tên
Chức vụ
công tác
Nhiệm vụ phân công
Ghi chú

 1
Nhữ Thị Thủy 
 Hiệu trưởng
Trưởng ban


2
Ngô Thị Tân
P.Hiệu trưởng
P.Trưởng ban


3
Nguyễn Thị Mai
P.Hiệu trưởng
Phó ban


4
Nguyễn Thị Việt
Nhân viên PV
Thư ký


5
Đào Thị Hằng
NV Kế toán
Thành viênĐiều 2: Hội đồng kiểm kê tài sản, tiến hành kiểm kê và báo cáo nhưng nội dung sau đây:
1. Thực hiện việc cập nhập số liệu thống kê, kiểm kê tài sản của đơn vị vào phần mềm Quản lý tài sản đã được tập huấn, lập sổ theo dõi, kiểm kê, tính khấu hao tài sản theo quy định của nhà nước, lập biên bản kiểm kê tài sản.
2. Thống kê hiện trạng diện tích đất của nhà trường, căn cứ Quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền và giá quy định của UBND Thành phố Hà Nội để xác định giá trị quyền sử dụng đất.
3. Thống kê tài sản là nhà cửa nói chung (tài sản gắn liền trên đất) bao gồm: Nhà lớp học, nhà hiệu bộ, các phòng chức năng, nhà bếp…
4. Thống kê thực trạng tài sản là vật kiến trúc, thiết bị máy móc, tài cố định khác.(Thống kê theo Biểu mẫu kèm theo). Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng kiểm kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Như điều 3;
- Các thành viên Ban chỉ đạo (để t/h);
- Lưu: VP./.
HIỆU TRƯỞNG
 

 
Nhữ Thị Thủy
 
Gửi ý kiến