Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản, nghị quyết họp Hội đồng trường kỳ họp lần thứ 2 giữa năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 05h:20' 27-08-2017
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 114
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 02/BB-HĐT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 06 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN KÌ HỌP THỨ HAI CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Trường Mầm non Mỹ Hưng, năm học 2016 - 2017
V/v Quyết nghị dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2016 - 2017;
 
1. Thời gian, địa điểm, thành phần:
- Thời gian: Lúc 08 giờ 10 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2017
- Địa điểm: Văn phòng nhà trường khu Đan Thầm.
- Thành phần:
1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng
2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - P Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch HĐ
3. Đ/c Nguyễn Thị Việt - TT Tổ Văn phòng - Thư ký HĐ
4. Đ/c Phạm Thị Hương - TT Tổ chuyên môn - UV Hội đồng
5. Đ/c Hoàng Thị Thi - P.Chủ tịch CĐ - UV Hội đồng
6. Đ/c Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn - UV Hội đồng
7. Đ/c Nguyễn Thị Thúy (1981) - TT khu Quảng Minh - UV Hội đồng
2. Nội dung:
2.1. Đồng chí Nhữ Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:
- Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung của dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2016 - 2017.
- Quyết định số /QĐ-GDĐT ngày tháng năm 2016 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai về việc thành lập Hội đồng trường Trường Mầm non Mỹ Hưng, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
2.2. Tiến trình buổi họp:
2.2.1. Thảo luận về dự thảo báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2016 - 2017:
- Đ/c Nhữ Thị Thủy thông qua dự thảo báo cáo sơ kết học kí I năm học 2016 - 2017.
- Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra Quyết nghị.
2.2.2. Kết quả:
7/7 thành viên Hội đồng trường nhất trí và thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kí I, năm học 2016 - 2017, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị thông qua tập thể sư phạm nhà trường.
3. Kết luận:
Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kí I, năm học 2016 - 2017 và đưa ra Quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ hai).

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày và được Thư ký thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên./.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Nguyễn Thị Việt Nhữ Thị Thủy

CÁC THÀNH VIÊN

- Nguyễn Thị Mai : ...............................................................
- Phạm Thị Hương : ...............................................................
- Hoàng Thị Thi : ...............................................................
- Phạm Thị Như Ngọc : ...............................................................
- Nguyễn Thị Thúy : ...............................................................
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/NQ-HĐT-MNMH
Mỹ Hưng, ngày 06 tháng 01năm 2017


NGHỊ QUYẾT
Lần họp thứ hai, năm học 2016 - 2017 của Hội đồng trường
Trường Mầm non Mỹ Hưng


Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;
Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2016-2017 (đính kèm Báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2016-2017);
Điều 2. Hội đồng trường giao cho đồng chí Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh; phổ biến kết quả trước Hội đồng sư phạm nhà trường; báo cáo lãnh đạo cấp trên;
Điều 3.
 
Gửi ý kiến