Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế về quản lý tài sản trong trường mầm non NH 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:50' 02-09-2017
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 89/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 8 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công
của trường mầm non Mỹ Hưng
________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;
Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/06/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo công khai việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của UBND, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà của trường mầm non Mỹ Hưng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định “Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công” của trường mầm non Mỹ Hưng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Các nội dung khác về quản lý, sử dụng tài sản công không được quy định tại Quy chế này thì sẽ thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Điều 3. Bộ phận quản lý tài sản, bộ phận kế toán, các bộ phận chuyên môn khác và cá nhân có liên quan của trường mầm non Mỹ Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.


Nhữ Thị Thủy
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 90/QC-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 8 năm 2017


QUY CHẾ
Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng tài sản công
Trường mầm non Mỹ Hưng
(Kèm theo QĐ số 89/QĐ-MNMH ngày 30/8/2017 của trường MN Mỹ Hưng)
 
CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích thực hiện việc thống nhất về quản lý, sử dụng tài sản của trường MN Mỹ Hưng. Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản công của đơn vị để phục vụ công tác chuyên môn. Phát huy quyền làm chủ tập thể, công khai, dân chủ trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Bộ phận chuyên môn, trong công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ cũng như phát huy tốt tài sản được trang bị.
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy chế này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước trong đơn vị trường MN Mỹ Hưng. Tất cả các bộ phận chuyên môn và cá nhân được giao quản lý và sử dụng các tài sản thuộc trường MN Mỹ Hưng phải thực hiện đúng các quy định của quy chế này.
Điều 2. Tài sản Nhà nước do nhà trường quản lý, sau đây gọi chung là tài sản thuộc trường MN Mỹ Hưng, là những tài sản được hình thành từ các nguồn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc
 
Gửi ý kiến