Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch vận động nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh khó khăn năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 04h:35' 25-09-2017
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 135/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 18 tháng 9 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động
nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ
học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017 - 2018
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; Kế hoạch Liên tịch số /KHLT-SGD&ĐT-CĐN ngày / /2017 của Sở GD&ĐT và công đoàn ngành GD Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm 2017; Kế hoạch số /KHLT-PGD&ĐT-CĐN ngày / /2017 của Công đoàn ngành, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Thanh Oai tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm học 2017 - 2018;
Xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Mỹ Hưng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm học 2017 - 2018 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó HT - Phó Ban.
3. Bà Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn - Ủy viên.
4. Bà Phạm Thị Hương - GVCM - Ủy viên.
5. Bà Nguyễn Thị Thúy - TT khu Trung Tâm - Ủy viên
6. Bà Hoàng Thị Thi - BCHCĐ - TT khu Thiên Đông - Ủy viên.
7. Bà Trịnh Thị Thu Hương - Tổ trưởng tổ Nhà trẻ - Ủy viên.
8. Bà Hoàng Thị Thúy - Tổ trưởng Tổ 4 tuổi - Ủy viên.
9. Bà Nguyễn Thị Giang - Tổ trưởng tổ Nuôi dưỡng - Ủy viên.
10. Bà Ngô Thị Nga - Tổ trưởng Tổ 5 tuổi - Ủy viên.
11. Nguyễn Thị Hằng - Tổ trưởng khu Quảng Minh - Ủy viên.
12. Bà Nguyễn Thị Việt - Nhân viên phục vụ - Ủy viên.
13. Bà Đào Thị Hằng - NVKT - Ủy viên.
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai cuộc vận động theo đúng hướng dẫn của cấp trên vận động các nhà giáo tích cực tham gia và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” trong năm học 2017 - 2018.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 1
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 136/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 18 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động nhà giáo Mỹ Hưng
tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khăn
Năm học 2017 - 2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; Kế hoạch Liên tịch số /KHLT-SGD&ĐT-CĐN ngày / /2017 của Sở GD&ĐT và công đoàn ngành GD Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm 2017; Kế hoạch số /KHLT-PGD&ĐT-CĐN ngày / /2017 của Công đoàn ngành, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Thanh Oai tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm học 2017 - 2018;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và địa phương, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” năm học 2017 - 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Vận
 
Gửi ý kiến