Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập hội đồng khoa học năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:43' 29-09-2017
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: /QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 03 năm 2017QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt SKKN
Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
- Căn cứ công văn số /SGD&ĐT-KHCN ngày /10/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác SKKN và nghiên cứu Khoa học năm học 2016 - 2017;
- Căn cứ công văn số /GD&ĐT ngày /10/2016 của PGD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn các nhà trường thu nộp SKKN năm học 2016 - 2017;
- Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-MNMH ngày 29/09/2016 kế hoạch thực hiện công tác SKKN năm học 2016 - 2017 của trường MN Mỹ Hưng;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học xét duyệt SKKN của Trường MN Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nhữ Thị Thủy
Nguyễn Thị Mai
Phạm Thị Hương
Hoàng Thị Thi
Phạm Thị Duyên
Nguyễn Thị Thúy
Kiều Thị Hằng
Nguyễn Thị Hường
Ngô Thị Nga
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
TT Tổ Mẫu giáo
Tổ phó Tổ MG
GV lớp 5 tuổi
GV lớp 5 tuổi
GV lớp 4 tuổi
TT Tổ nuôi dưỡng
GV lớp 5 tuổi
Chủ tịch
P. Chủ tịch
Thư ký
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

 Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện chấm và xét duyệt SKKN theo đúng quy định về xét duyệt SKKN trong thời gian 2 ngày (Từ 7h30 ngày 27/03/2017 đến hết 17h ngày 28/03/2017).

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng xét duyệt SKKN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy
 
Gửi ý kiến