Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập tổ văn thư lưu trữ năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:56' 29-09-2017
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số: 155/QĐ-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 22 tháng 9 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ văn thư lưu trữ trực thuộc tổ văn phòng
và bố trí các chức danh quản lý tổ năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của các cấp quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy định về phân công, phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư lưu trữ trong các đơn vị trường học;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ; căn cứ vào biên bản họp liên tịch ngày 30/8/2017 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
Xét theo đề nghị của Hội đồng sư phạm trường Mầm non Mỹ Hưng, 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Tổ Văn thư Lưu trữ trực thuộc Tổ Hành chính của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018.
Tổ Văn thư Lưu trữ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Công việc cụ thể do đồng chí Hiệu trưởng trực tiếp phân công - Tổ chức phân công.
Điều 2. Đồng chí Đào Thị Hằng - Nhân viên Kế toán - Tổ trưởng Tổ Văn phòng kiêm nhiệm thêm chức danh tổ trưởng Tổ văn thư Lưu trữ.
Đồng chí Lê Thị Giang - Nhân viên Y tế kiêm nhiệm thêm chức danh thực hiện công tác văn thư.
Thời hạn giữ chức danh là 01 năm học tính từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Tổ văn phòng, tổ trưởng Tổ văn thư lưu trữ, Kế toán và các đồng chí có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
             Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Huyện, PGD&ĐT T.Oai (để b/c);
- Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến