Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 15h:15' 29-09-2017
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 5 năm 2018


BÁO CÁO
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
NĂM HỌC 2017 - 2018
Thực hiện kế hoạch số 111/KH-BGDĐT ngày 17/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010 của ngành giáo dục; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Chỉ thị số 45/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục;
Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-MNMH ngày 23/01/2017 của trường mầm non Mỹ Hưng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017 - 2018. Trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:
1. Công tác xây dựng kế hoạch:
- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật dựa trên các văn bản hướng dẫn của cấp trên và lựa chọn những văn bản pháp luật phù hợp để triển khai trong năm học.
- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.
2. Thời gian triển khai, tuyên truyền:
- Xuyên suốt trong năm học.
- Đối tượng được nghe tuyên truyền các bản văn giáo dục pháp luật là toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong trường.
3. Nội dung tuyên truyền:
Nhà trường đã tuyên truyền các văn bản pháp luật sau:
- Tổ chức quán triệt nội dung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản pháp luật mới về Giáo dục cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học. Phối hợp phổ biến pháp luật cho phụ huynh học sinh và nhân dân.
- Pháp luật về cán bộ, công chức.
- Luật bình đẳng giới.
- Pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
- Các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác thu chi các khoản trong năm học của các cấp.
- Pháp luật về thuế.
- Pháp luật về lao động.
- Pháp luật về giao thông đường bộ.
- Pháp luật về phòng, chống ma túy.
- Luật Phổ cập giáo dục trẻ mầm non.
- Luật hôn nhân gia đình.
- Luật Thi đua khen thưởng.
- Luật bảo vệ môi trưởng.
- Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Hiến pháp nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Chủ quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Biển Đông).
4. Hình thức triển khai:
Các văn bản pháp luật được nhà trường chọn lọc, nghiên cứu và triển khai trong các buổi họp Chi bộ nhà trường, Hội đồng trường, hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các chuyên đề, các hội nghị họp phụ huynh…
5. Đánh giá chung:
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đã được 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và đa số phụ huynh học sinh nhận thức sâu sắc về các văn bản hướng dẫn của các cấp. Đồng thời đã được triển khai và nghiêm túc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, do vậy trong năm học nhà trường đã không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào vi phạm pháp luật.
Trên đây là báo cáo về công tác công tác phổ biến giáo dục pháp luật của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018. Nhà trường rất mong được sự giúp đỡ và chỉ đạo của cấp trên để nhà trường tiếp tục thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong đơn vị được tốt hơn./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến