Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 15h:16' 29-09-2017
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 72/QĐ-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 08 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
V/v phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác Pháp chế
Năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Căn cứ Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của PGD&ĐT Thanh Oai về việc phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác Pháp chế ngành Giáo dục Huyện Thanh Oai năm học 2017 - 2018;
          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;
Xét năng lực cán bộ, giáo viên:
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác pháp chế trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018 (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Các đồng chí cán bộ được phân công phụ trách có nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành các quy định, kế hoạch mà Ban pháp chế của trường đã xây dựng, đồng thời tự chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách phân công thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017 - 2018 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- PGD&ĐT Thanh Oai; ( để b/c)
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị ThủyPHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

DANH SÁCH
PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH VÀ CÁN BỘ THỰC HIỆN
CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017 - 2018
(Kèm theo QĐ số: 72/QĐ-MNMH ngày 09/8/2017 của Hiệu trưởng)


TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ CM
NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG
LƯU Ý

1
Nhữ Thị Thủy
17/1/1971
H.trưởng
ĐH
PT chung


2
Nguyễn Thị Mai
2/3/1982
P.H.T
ĐH
Phó trưởng ban


3
Phạm Thị Hương
9/3/1980
G.viên
ĐH
Thành viên


4
Ngô Thị Nga
6/6/1985
G.viên
ĐH
Thành viên


5
Phạm Thị Như Ngọc
7/11/1990
G.viên
ĐH
Thành viên


6
Nguyễn Thị Thúy
11/11/1981
G.viên
ĐH
Thành viên


7
Hoàng Thị Thi
24/10/1985
G.viên
ĐH
Thành viên

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 73/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 8 năm 2017


KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 - 2018. 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
Thực hiện văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà nội, Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của trường năm học 2017- 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường, nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nắm được các nhiệm vụ của công tác pháp chế mà nhà trường cần phải tổ chức thực hiện.
- Nhà trường thực hiện triển khai tới các đoàn thể, tổ chuyên môn nắm được cách thức tổ chức, triển khai, kiểm tra,
 
Gửi ý kiến