Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 15h:52' 01-10-2017
Dung lượng: 82.0 KB
Số lượt tải: 103
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 161/QĐ-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của chính phủ và thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ tài chính về việc lập dự án tự chủ về việc tự chịu trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với giáo dục thuộc hệ thống GD Quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;
Căn cứ quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao);
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với GDMN, GD phổ thông công lập trên thành phố Hà Nội năm học 2017 - 2018; Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016;
Thực hiện công văn số 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2017 - 2018;
Thực hiện công văn số 1241/UBND-GD&ĐT ngày 21/8/2017 của UBND Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2017 - 2018;
- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
- Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB,VC,LĐ ngày 28/10/2017 đã thảo luận, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2017 - 2018 và chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018.
Điều 2. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Mỹ Hưng có trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản(để b/c);
- CB-GV-NV trường (để t/h);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị ThủyQUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
(Ban hành theo quyết định số 161/QĐ-MNMH ngày 15/10/2017
của trường MN Mỹ Hưng)

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Quy chế này quy định về chế độ tài chính được áp dụng trong trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018.
Điều 2: Quy chế chi tiêu nội bộ của trường được xây dựng trên cơ sở các quy định về chế độ, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Sau khi đã thảo luận trong đơn vị và thống nhất với Công đoàn nhà trường, Hiệu trưởng quyết định một số khoản chi thường xuyên cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do nhà nước quy định và một số khoản chi cần thiết phục vụ cho các hoạt động của nhà trường, nhưng nhà nước chưa ban hành chế độ.
Điều 3: Quy chế này chỉ điều chỉnh với nguồn kinh phí thường xuyên do nguồn thu sự nghiệp của trường. Các nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu Quốc gia, tinh giảm biên chế, chi xây dựng cơ bản, chi mua sắm…thực hiện theo chế độ hiện hành của nhà nước và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 4: Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Mầm non Mỹ Hưng được thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai trong đơn vị.
 
Gửi ý kiến