Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 20h:22' 08-10-2017
Dung lượng: 102.5 KB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 113/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích
Xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ IV thông qua ngày 26/11/2003;
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai, Phòng Y tế Huyện Thanh Oai về kế hoạch triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 gồm các đ/c có tên sau:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ phân công

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Nguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng
Phó ban thường trực

3
Nguyễn Văn Lâm
Trạm trưởng trạm y tế
Phó ban

4
Lê Thị Giang
NV Y tế
Thành viên

5
Nguyễn Thị Thúy
TT Khu Trung Tâm
Thành viên

6
Hoàng Thị Thi
Tổ phó khu Trung Tâm
Thành viên

7
Phạm Thị Hương
TT Tổ giáo dục
Thành viên

8
Nguyễn Thị Hằng
TT khu Quảng Minh
Thành viên

9
Nguyễn Thị Giang
TT Tổ nuôi dưỡng
Thành viên

10
Nguyễn T Thu Trang
Hội trưởng hội PH
Thành viên

Điều 2: Các thành viên trong BCĐ có nhiệm vụ XD kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đến từng khu, lớp trong toàn trường.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách Ban chỉ đạo nghiêm chỉnh thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP ./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy


PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 114/PCNV-YTHĐ-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2017


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích
Xây dựng trường học an toàn
Năm học 2017 - 2018

Căn cứ quyết định số 113/QĐ-MNMH ngày 01 tháng 9 năm 2017 của trường Mầm Non Mỹ Hưng về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường MN Mỹ Hưng;
Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018;
Nay Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 trường Mầm Non Mỹ Hưng phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban
- Quản lý, chỉ đạo chung công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 của đơn vị.
- Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.
2. Ông Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu Trưởng - Phó ban thường trực
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền .
- Phân công cán bộ Y tế trường tiến hành xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018 của nhà trường và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
- Có trách nhiệm tham mưu cho nhân viên y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho CB,GV,NV, PH và học sinh về phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2017 - 2018.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
3. Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng trạm Y tế
 
Gửi ý kiến