Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:19' 31-10-2017
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH OAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: /QĐ-GD&ĐT
Thanh Oai, ngày tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Hội đồng trường Trường Mầm non Mỹ Hưng

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Liên Bộ GD&ĐT - Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Tờ trình số 77/TT-MNMH ngày 28/08/2017 của Trường Mầm non Mỹ Hưng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Kiện toàn Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng nhiệm kì 2016 - 2020 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo;
Điều 2: Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng có trách nhiệm hoạt động đúng theo Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3: Tổ Giáo dục Trung học, Tổ Hành chính - Tổng hợp Phòng GD&ĐT, Trường Mầm non Mỹ Hưng và các ông(bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP/GD.
TRƯỞNG PHÒNG

Đoàn Việt Dũng
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
NHIỆM KÌ 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-GD&ĐT ngày /11/2017
của Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Oai)


* Chủ tịch:
- Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng;
* Phó Chủ tịch:
1. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - CT Công đoàn;
2. Bà Phạm Thị Hương - Giáo viên phụ trách chuyên môn.
* Ủy viên:
1. Bà Hoàng Thị Thi - P.Chủ tịch Công đoàn TT tổ MG;
2. Bà Ngô Thị Nga - Tổ Phó Tổ Mẫu giáo;
3. Bà Trịnh Thị Thu Hương - Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ;
4. Bà Nguyễn Thị Giang - Tổ trưởng Tổ Nuôi dưỡng;
5. Bà Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn;
7. Bà Đào Thị Hằng - Tổ trưởng Tổ Văn phòng;
7. Bà Kiều Thị Hằng - Thư kí Hội đồng, Thư kí./.

(Danh sách gồm 10 người)

 
Gửi ý kiến