Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 13h:17' 12-08-2018
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 40 /BC-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 5 năm 2019


BÁO CÁO
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ vào Kế hoạch số 113/KH-MNMH ngày 13/8/2017 của trường mầm non Mỹ Hưng về thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019. Trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo việc thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 của đơn vị như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Thuận lợi:
Công tác pháp chế đã được lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Oai quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo và có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện .
Có đầy đủ tài liệu về các văn bản pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Đa số CB,GV,NV trong trường đều có kết nối mạng và biết sử dụng CNTT, nên việc truy cập các thông tin về công tác pháp chế rất thuận lợi và được phổ biến kịp thời các văn bản đến từng thành viên trong nhà trường.
2. Khó khăn:
Nhà trường vẫn còn một số ít cán bộ, giáo viên vẫn chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
Ngay từ đầu năm học, trường đã thành lập Ban pháp chế trường học gồm 8 thành viên.
Ban pháp chế của trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.
Hàng tháng, lấy ngày họp Hội đồng sư phạm làm “Ngày pháp luật định kỳ”. Đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác pháp chế bằng nhiều hình thức lồng ghép như sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn, các hoạt động sinh hoạt của các đoàn thể như: Chi hội phụ nữ, Chi đoàn…, kết hợp trong dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết, các cuộc vận động lớn của ngành. Qua đó đã tiến hành triển khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật, các quy chế, quy định của ngành... đúng kế hoạch đã đề ra.
Trong năm học, đơn vị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Thành phố về giáo dục Đào tạo; những quy định của ngành, Điều lệ, Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, Nghị định, Thông tư có liên quan đến tổ chức bộ máy của ngành Giáo dục và Đào tạo, có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các văn bản pháp luật mới về giáo dục; luật phòng chống tham nhũng; luật khiếu nại, tố cáo; luật thanh tra; luật công chức; luật viên chức; luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; luật giao thông; luật bảo vệ môi trường….
Nhà trường đã triển khai xây dựng tủ sách Pháp luật trong nhà trường.
*Tự đánh giá: Nhà trường đã triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác pháp chế theo đúng kế hoạch, đều các tháng trong năm học, đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng và sử dụng đúng hình thức tuyên truyền phổ biến, phù hợp chủ trương, đường lối, quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành và phù hợp các phong trào, các cuộc vận động của ngành đề ra.
III. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TẠI ĐƠN VỊ:
- Nhà trường đã căn cứ vào các văn bản Quy phạm pháp luật của Thành phố và của UBND Huyện có liên quan để triển khai và hướng dẫn cụ thể đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các luật, các văn bản QPPL mới về giáo dục và đào tạo, các quy định pháp luật phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
- Tập trung tuyên truyền nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của đơn vị đã đề ra, kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2018 - 2019 chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.
- Đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tìm hiểu và thực hiện luật và
 
Gửi ý kiến