Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản kết thúc thời gian niêm iết công khai các khoản thu đầu năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 16h:33' 28-11-2018
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 168/BB-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 9 năm 2018


BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU
Năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trog các cơ sở GD phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội;
Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với GDMN, GD phổ thông công lập trên thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019; Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Thực hiện công văn số 3120/SGD&ĐT-KHTC ngày 26/7/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2018 - 2019;
Thực hiện công văn số 1101/UBND-GD&ĐT ngày 01/8/2018 của UBND Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào yêu cầu thực tế các hoạt động chăm sóc và giáo dục các cháu năm học 2018 - 2019 của nhà trường.
Căn cứ vào Tờ trình số 143/TTr-MNMH ngày 31/8/2018 của trường MN Mỹ Hưng gửi về UBND xã Mỹ Hưng và PGD&ĐT Thanh Oai về việc đề nghị cho phép thu các khoản đóng góp trong năm học 2018 - 2019. Được sự nhất trí của Chủ tịch UBND Xã Mỹ Hưng và Phòng GD&ĐT Thanh Oai cho phép thu.
Vào hồi 14h30 ngày 30 tháng 9 năm 2018, tại văn phòng trường MN Mỹ Hưng, Ban giám hiệu trường MN Mỹ Hưng và Ban Thường trực hội phụ huynh học sinh của trường tổ chức họp thống nhất để kết thúc thời gian niêm iết các khoản thu ngoài học phí đã được thống nhất trong các cuộc họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh họp sáng ngày 25/8/2018 và các biên bản họp toàn thể phụ huynh các lớp chiều ngày 25/8/2018 và được Chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Oai cho phép và phê duyệt dự toán thu-chi các khoản đóng góp của phụ huynh trong năm học 2018 - 2019.
Cụ thể các khoản được thỏa thuận và thống nhất trong năm học 2018 - 2019 được niêm iết như sau:


Các khoản thu

Mẫu giáo

Ghi chú

I. Theo quy định:
- Học phí

75.000đ /tháng

Thu 9 tháng


II. Thu thỏa thuận với PH
1. Học phẩm
2. Đồ dùng phục vụ bán trú
3. Chăm sóc bán trú
4. Tiền ăn/ngày
5. Tiền nước

150.000 đ/năm
150.000 đ/năm
150.000đ/tháng
16.000 đ/ngày
12.000 đ/tháng

Thu cả năm
Thu cả năm
Thu cả tháng
Bán bằng phiếu
Thu theo tháng

III. Thu tự nguyện của PH Quỹ phụ huynh (Dự kiến ước thu trong năm học)

46.000.000 đồng
PH tự nguyện đóng góp và quản lý về công tác thu - chi


Biên bản kết thúc thời gian niêm iết các khoản thu trong năm học 2017 - 2018 được niêm iết công khai và dán tại Bảng tin hai điểm trường của trường MN Mỹ Hưng kể từ ngày 30/9/2018 và được lập thành 5 bản như nhau./.


T/M BGH NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

T/M BĐD HỘI PHỤ HUYNH
HỘI TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Du

 
Gửi ý kiến