Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản, Nghị quyết họp Hội đồng trường lần thứ 8 giữa năm học 2018-2019 (Nhiệm kỳ 2016-2021)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:16' 10-12-2018
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 03/BB-HĐT-MNMH Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN KÌ HỌP THỨ TÁM CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Trường Mầm non Mỹ Hưng, năm học 2018 - 2019
V/v Quyết nghị dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2018 - 2019
 
1. Thời gian, địa điểm, thành phần:
- Thời gian: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2019
- Địa điểm: Văn phòng nhà trường khu Trung Tâm.
- Thành phần:
1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng
2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - P Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ
3. Đ/c Phạm Thị Hương - TT khu T Tâm, GV chuyên môn - Thư ký HĐ
4. Đ/c Đào Thị Thúy - P Hiệu trưởng - UV Hội đồng
5. Đ/c Hoàng Thị Thi - P.Chủ tịch CĐ - UV Hội đồng
6. Đ/c Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn - UV Hội đồng
7. Đ/c Lê Thị Thanh Yên - TT Tổ Nhà trẻ - UV Hội đồng
8. Đ/c Đào Thị Hằng - TT Tổ hành chính - UV Hội đồng
9 Nguyễn Thị Giang - TT Tổ Nuôi dưỡng - UV Hội đồng
10. Nguyễn Thị Thúy - TP khu Trung Tâm - UV Hội đồng
2. Nội dung:
2.1. Đồng chí Nhữ Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:
- Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung của dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2018 - 2019.
2.2. Tiến trình buổi họp:
2.2.1. Thảo luận về dự thảo báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2018 - 2019:
- Đ/c Nhữ Thị Thủy thông qua dự thảo báo cáo sơ kết học kí I năm học 2018 - 2019.
- Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra Quyết nghị.
2.2.2. Kết quả:
8/8 thành viên Hội đồng trường nhất trí và thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kí I năm học 2018 - 2019, đạt tỉ lệ 100%, đề nghị thông qua tập thể sư phạm nhà trường.
3. Kết luận:
Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết học kí I, năm học 2018 - 2019 và đưa ra Quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ tám).
Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và được Thư ký thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên./.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Phạm Thị Hương Nhữ Thị Thủy

CÁC THÀNH VIÊN
- Nguyễn Thị Mai : ...............................................................
- Đào Thị Thúy : ...............................................................
- Hoàng Thị Thi : ...............................................................
- Phạm Thị Như Ngọc : ...............................................................
- Nguyễn Thị Giang : ...............................................................
- Đào Thị Hằng : ..............................................................
- Lê Thị Thanh Yên : ..............................................................
- Nguyễn Thị Thúy : ...............................................................

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/NQ-HĐT-MNMH
Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 01năm 2019


NGHỊ QUYẾT
Lần họp thứ hai, năm học 2018 - 2019 của Hội đồng trường
Trường Mầm non Mỹ Hưng


Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;
Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất dự thảo báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2018-2019 (đính kèm Báo cáo sơ kết học kì I, năm học 2018 - 2019);
Điều 2. Hội đồng trường giao cho đồng chí Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng, phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh; phổ
 
Gửi ý kiến