Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản niêm iết các khoản thu đầu năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 04h:51' 25-09-2017
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 260
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 124/BB-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 09 năm 2017


BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU
Năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trog các cơ sở GD phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với GD thuộc hệ thống GD Quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ GD&ĐT-Tài chính-Lao động thương binh và XH về thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;
Thực hiện công văn số 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2017 - 2018;
Thực hiện công văn số 1241/UBND-GD&ĐT ngày 21/8/2017 của UBND Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào yêu cầu thực tế các hoạt động chăm sóc và giáo dục các cháu năm học 2017 - 2018 của nhà trường.
Căn cứ vào Tờ trình số 123/TTr-MNMH ngày 07/9/2017 của trường MN Mỹ Hưng gửi về UBND xã Mỹ Hưng và PGD&ĐT Thanh Oai về việc đề nghị cho phép thu các khoản đóng góp trong năm học 2017 - 2018. Được sự nhất trí của Chủ tịch UBND Xã Mỹ Hưng và Phòng GD&ĐT Thanh Oai cho phép thu.
Vào hồi 8h30 ngày 11 tháng 9 năm 2017, tại văn phòng trường MN Mỹ Hưng, Ban giám hiệu trường MN Mỹ Hưng và Ban Thường trực hội phụ huynh học sinh của trường tổ chức họp thống nhất để niêm iết các khoản thu ngoài học phí đã được thống nhất trong các cuộc họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh họp chiều ngày 30/8/2017 và các biên bản họp toàn thể phụ huynh các lớp chiều ngày 01/9/2017 và được Chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Oai phê duyệt dự toán thu-chi các khoản đóng góp của phụ huynh trong năm học 2017 - 2018.
Cụ thể các khoản được thỏa thuận và thống nhất trong năm học 2017 - 2018 được niêm iết như sau:

Các khoản thu

Mẫu giáo

Nhà trẻ

Ghi chú

I. Theo quy định:
- Học phí

55.000đ /tháng

55.000đ /thángII. Thu thỏa thuận với PH
1. Học phẩm
2. Đồ dùng phục vụ bán trú
3. Chăm sóc bán trú
4. Tiền ăn/ngày
5. Tiền nước

110.000 đ/năm
110.000 đ/năm
150.000đ/tháng
15.000 đ/ngày
12.000 đ/tháng

100.000 đ/năm
110.000 đ/năm
150.000 đ/tháng
15.000 đ/ngày
12.000 đ/tháng

Thu cả năm
Thu cả năm
Thu cả tháng
Bán bằng phiếu
Thu theo tháng

III. Thu tự nguyện của PH Quỹ phụ huynh (Dự kiến ước thu trong năm học)

39.800.000 đồng
PH tự nguyện đóng góp và quản lý về công tác thu - chi


Các khoản thu và kế hoạch dự toán thu-chi đã được Ban giám hiệu nhà trường thông qua tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong Hội đồng nhà trường. Ban thường trực Hội phụ huynh của trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh các lớp có trách nhiệm thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh trong trường.
Biên bản được niêm iết công khai và dán tại Bảng tin hai điểm trường của trường MN Mỹ Hưng kể từ ngày 11/9/2017 và được lập thành 5 bản như nhau./.

T/M BGH NHÀ TRƯỜNG
HIỆU
 
Gửi ý kiến