Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề án tinh giản biên chế năm 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:32' 26-10-2015
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNGMN MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :113 /ĐA-MNMH
Mỹ Hưng, ngày 29 tháng 9 năm 2015


ĐỀ ÁN
Tinh giản biên chế của trường Mầm non Mỹ Hưng
Năm 2015

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÍ
I. SỰ CẦN THIẾT:
Tinh giản biên chế là cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi đôi với việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác… đồng thời, thu hút những người có trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm vào việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; tiết kiệm giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.
Việc tinh giản biên chế cần được thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc, khách quan trên cơ sở thực trạng đội ngũ, chất lượng đội ngũ và yêu cầu phát triển của đơn vị; đảm bảo đúng các quy định, thông tư, văn bản hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.
Việc tinh giản biên chế cần được xây dựng thành đề án trên một lộ trình nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, tác động đến tư tưởng, tâm lí làm việc của công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị; đồng thời dự báo được nhu cầu về nhân sự, biên chế, ngân sách trong giai đoạn tới.
II. CƠ SỞ PHÁP LÍ:
Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
Thực hiện Kế hoạch số ngày /9/2015 của UBND Huyện Thanh Oai về kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.Phần thứ hai
NỘI DUNG ĐỀ ÁN BIÊN CHẾ
I. MỤC TIÊU:
Xác định tỷ lệ tinh giản biên chế  đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế được giao năm 2015 của cơ quan đơn vị theo Quyết định ngày /9/2015 của UBND Huyện, trong đó không bao gồm các trường hợp nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc ngay theo quy định.
Giải quyết cho các đối tượng và trường hợp nếu có nhu cầu nghỉ hưu trước tuổi và tinh giản các đối tượng không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng yếu về năng lực, sức khỏe… trên cơ sở tỷ lệ tinh giản theo đúng quy định của pháp luật.
II. THỰC TRẠNG BỘ MÁY, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:
1. Sơ lược vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của cơ quan đơn vị:
1.1. Vị trí chức năng:
Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Huyện Thanh Oai thực hiện nhiệm vụ giáo dục bậc học mầm non tại đơn vị xã Mỹ Hưng.
1.2. Cơ cấu tổ chức:
Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm 3 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.
Năm học 2015 - 2016, nhà trường có 12 lớp với 439 học sinh.
Căn cứ vào định mức biên chế và kế hoạch năm học 2016 - 2017 đến năm học 2019 - 2020 dự kiến là 15 lớp với 570 học sinh.
Hiện tại nhà trường còn thiếu 5 giáo viên biên chế so với tổng số giáo viên biên chế hiện có tính theo định mức quy định. Cụ thể: 5 GV Mẫu giáo.
- Tổng số GV hiện có của trường: 33 GV
Trong đó: 25 GV biên chế
8 GV hợp đồng
2.Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: (có danh sách kèm theo- biểu số 1)
- 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó:
+ 26 người đạt trình độ Đại học; 03 người đạt trình độ Cao đẳng; 7 người đạt trình độ trung cấp, đủ năng lực công tác.
- 0 % người không đạt chuẩn trình độ.
Việc bố trí nhân viên Nghị định 68/2000/NĐ-CP:................................................
Số người được phân loại không hoàn thành nhiệm vụ do chất lượng công tác yếu kém hoặc nghỉ ốm quá ngày theo quy định của luật BHXH trong 2 năm: 1 người (
 
Gửi ý kiến