Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hợp đồng trích chuyển % BHYT năm 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:41' 05-07-2016
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người

Mẫu số: C84a-HD
(Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC
ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ
CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO HỌC SINH
(Số: /HĐ - BHYT) [1]
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014;
Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/03/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học;
Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-YTHĐ-MNMH ngày 12 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc thành lập Ban chỉ đạo Y tế học đường và quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng y tế trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2015 - 2016;
Căn cứ Quyết định số... ngày ....tháng....năm........ của .................. về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội [3].............................................................
Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2015, tại Phòng đại diện BHXH Huyện Thanh Oai
Chúng tôi gồm:
Bên A: Bảo hiểm xã hội Huyện Thanh Oai.
Địa chỉ: Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.
Điện thoại: ......................................... Fax:.................................................................
Tài khoản số : ..................................... Tại Ngân hàng................................................
Đại diện ông (bà): ............................. Chức vụ: .........................................................
Giấy ủy quyền số :.............................. Ngày........tháng .......năm........... [4]
Bên B: Trường Mầm non Mỹ Hưng
Địa chỉ: Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
Điện thoại: 0433.976356 Fax:.................................................................
Tài khoản số : 2204201005258 Tại Ngân hàng PTNT chi nhánh Huyện T.Oai
Đại diện ông (bà): Nhữ Thị Thủy Chức vụ: Hiệu trưởng
Giấy ủy quyền số :............................. Ngày........tháng .......năm ........... [5]
Sau khi thỏa thuận, Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên đang theo học tại nhà trường theo các điều khoản cụ thể như sau:
Điều 1. Tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu
Bên B cam kết thực hiện đúng quy định hiện hành về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT đang theo học tại nhà trường.
Điều 2. Phương thức xác định và trích chuyển kinh phí chi chăm sóc sức khỏe ban đầu
Xác định kinh phí chi chăm sóc sức khỏe ban đầu:
Căn cứ vào số thẻ BHYT đã phát hành cho học sinh sinh viên, bên A xác định kinh phí chi chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng 7% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số học sinh, sinh viên đang theo học tại nhà trường.
Bảng chi tiết kèm theo hợp đồng (phụ lục số ……….………..)
2. Chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên B đóng đủ tiền mua BHYT học sinh và chuyển cho bên A danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT, bên A có trách nhiệm chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bên B.
- Trường hợp bên B đóng BHYT cho học sinh, sinh viên một lần trong năm, bên A thực hiện đồng thời việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
- Trường hợp bên B đóng BHYT cho học sinh, sinh viên nhiều lần trong năm, bên A thực hiện trích chuyển chăm sóc sức khỏe ban đầu như sau:
Lần 1: Chuyển 100% kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tương ứng với số tiền đóng BHYT học sinh lần 1 và 100% kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu của số học sinh đã tham gia BHYT theo đối tượng khác;
Các lần sau: Chuyển 100% kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tương ứng với số tiền đóng BHYT học sinh các lần sau.
Điều 3. Quyền và trách nhiệm của bên A
Quyền của bên A
Yêu cầu bên B kê khai điều kiện trích chuyển kinh phí
 
Gửi ý kiến