Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:30' 30-09-2018
Dung lượng: 207.5 KB
Số lượt tải: 202
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 177/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 9 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ
Năm học 2018 - 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ nghị định số 42/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Công văn số /SGD&ĐT-TTr ngày /9/2018 của SGD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019; Kế hoạch công tác kiểm tra số /KH-TTr ngày /9/2018 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trường MN Mỹ Hưng;
Căn cứ vào năng lực cán bộ và tình hình thực tế của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ của Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019 gồm các ông (bà) (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ trường có nhiệm vụ xây dựng lịch, kế hoạch kiểm tra trong năm học và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.
Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật thanh tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra. Chế độ (nếu có) của các thành viên thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường mầm non Mỹ Hưng.
Điều 3. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các ông(bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
 HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 1;
- Phòng GD&ĐT (để b/c);


- Lưu VP./.





 Nhữ Thị Thủy







DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ
NĂM HỌC 2018 - 2019
(Kèm theo Quyết định số 177/QĐ-MNMH ngày 15/9/2018
của Hiệu trưởng Trường mầm non Mỹ Hưng)

TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ được phân công

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Trưởng ban, Phụ trách chung

2
Nguyễn Thị Mai
Phó HT
Phó ban

3
Đào Thị Thúy
Phó HT
Thư ký

4
Phạm Thị Hương
GVPTCM
Thành viên, PT tổ GD

5
Hoàng Thị Thi
GV-Trưởng ban TTND
Thành viên, PT khối 5 tuổi

6
Phạm Thị Như Ngọc
Giáo viên
Thành viên, PT khối 4 tuổi

7
Nguyễn Thị Anh
Giáo viên
Thành viên, PT khối 3 tuổi

8
Lê Thị Thanh Yên
Giáo viên
Thành viên, PT khối Nhà trẻ

9
Nguyễn Thị Giang
TT Tổ ND
Thành viên-PT Tổ nuôi dưỡng
















PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 178/KH-KTNB-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
Năm học 2018 - 2019
Căn cứ nghị định số 42/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Công văn số /SGD&ĐT-TTr ngày /9/2018 của SGD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019; Kế hoạch công tác kiểm tra số /KH-TTr ngày /9/2018 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trường MN Mỹ Hưng;
Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018 - 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một hoạt động quản lý thường xuyên của thủ trưởng đơn vị, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay.
- Qua kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng nhà trường; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của từng tổ, bộ phận, cá nhân; đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý;
- Củng cố
 
Gửi ý kiến