Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 16h:41' 19-08-2018
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 03/KH-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 01 năm 2019
KẾ HOẠCH
Công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2019

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện Thanh Oai, Phòng GD&ĐT Thanh Oai về thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2019;
Trường MN Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2019 với những nội dung trọng tâm như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
1. Mục đích:
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CB,CC,VC về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ; đưa công tác văn thư, lưu trữ dần đi vào nền nếp.
Từng bước hoàn thiện công tác văn thư, lưu trữ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, để đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ công tác chỉ đạo, điểu hành và sử dụng tài liệu lưu trữ.
2. Yêu cầu:
Thực hiện tốt Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Phòng GD&ĐT; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại đơn vị.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn thư, lưu trữ trong đó chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, soạn thảo văn bản, lập hồ sơ, bảo quản, sử dụng con dấu và bố trí kho, phòng lưu trữ tài liệu, công tác thu thập, chỉnh lý, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ có hiệu quả.
Thực hiện các văn bản hướng dẫn của UBND Huyện Thanh Oai, PGD&ĐT Thanh Oai về thực hiện công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2019;
Tạo bước chuyển biến tích cực, đưa công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị đi vào nền nếp, thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và công tác quản lý Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.
1. Công tác tổ chức cán bộ:
a. Về tổ chức: Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp.
b. Về nhân sự làm kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ: Tăng cường bổ sung, sắp xếp biên chế làm kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị trong đó ưu tiên bố trí người có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn chuyên môn của cấp trên.
c. Về đào tạo bồi dưỡng: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị.
d. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ phụ cấp độc hại cho viên chức làm văn thư, lưu trữ và phân công nhiệm vụ cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Tuyên truyền, phổ biến, cụ thể hoá các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ.
- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư.
- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
- Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012.
- Các văn bản hướng dẫn của UBND Huyện Thanh Oai, PGD&ĐT Huyện Thanh Oai về thực hiện công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2019
 
Gửi ý kiến