Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 08h:29' 30-09-2018
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 174/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
Năm học 2018 - 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Căn cứ Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013;
- Thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của PGD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019;
- Thực hiện kế hoạch số 141/KH-MNMH ngày 30/8/2018 về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019 gồm các đồng chí có tên sau:
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nhữ Thị Thủy
Nguyễn Thị Mai
Đào Thị Thúy
Phạm Thị Hương
Hoàng Thị Thi
Nguyễn Thị Thúy(1981)
Lê Thị Thanh Yên
Ngô Thị Nga
Nguyễn Thị Giang
Đào Thị Hằng
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Tổ trưởng tổ GD
Tổ trưởng tổ MG
Tổ trưởng khu T Tâm
Tổ trưởng tổ Nhà trẻ
Tổ phó tổ MG
TT Tổ Nuôi dưỡng
TT Tổ Văn phòng
Chủ tịch
P. Chủ tịch
P. Chủ tịch
Thư ký
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức các phong trào thi đua, theo dõi, đánh giá, tổ chức bình xét thi đua theo quy định về công tác thi đua khen thưởng.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng thi đua khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu: VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy


PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 175/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH
Công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2018 - 2019

Căn cứ Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019;
Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động lớn của ngành " Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch", " Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", các phong trào thi đua" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", " Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu xã hội năm 2018 - 2019 và kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 của Huyện Thanh Oai về kế
 
Gửi ý kiến