Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch đánh giá XL chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và GVMN năm học 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:22' 09-07-2015
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 17/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 06 tháng 04 năm 2015


KẾ HOẠCH
Đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Năm học 2014 - 2015

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên tự đánh giá phẩm chất đạo đức, chính trị, nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực lãnh đạo quản lý nhà trường để có kế hoạch tự bồi dưỡng, tự hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, giáo dục của bản thân.
- Là căn cứ để các cấp quản lý, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ, đổi mới chương trình đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý.
- Là căn cứ để vận dụng xếp loại, đánh giá công chức, viên chức; là cơ sở để đánh giá thi đua đối với cán bộ quản lý và giáo viên hàng năm.
2. Yêu cầu:
- Việc đánh giá phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực, công khai, bám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định; thu thập và lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, tài liệu minh chứng có liên quan; không nể nang, cào bằng. Đồng thời không để xảy ra sai sót, khiếu kiện, làm mất đoàn kết nội bộ.
- Việc thu thập, chuẩn bị các hồ sơ, minh chứng của mỗi cá nhân được đánh giá phải được tiến hành trong cả năm học và có kế hoạch thường xuyên bổ sung hồ sơ, tài liệu, minh chứng còn thiếu. Ghuẩn đánh giá phải được niêm iết công khai tại phòng họp chung của nhà trường. Trước khi đánh giá phải tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu, quán triệt lại các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình đánh giá.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Nội dung triển khai đánh giá:
- Tổ chức triển khai đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các trường Mầm non công lập.
- Tổ chức triển khai đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non công lập.
- Tổ chức triển khai đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Phó Hiệu trưởng trường Mầm non công lập.
2. Các văn bản áp dụng trong đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn:
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2008 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp GVMN; Công văn số 1700/BGDĐT-NGCCBQLGD ngày 26/03/2012 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn đánh giá, xếp loại GVMN theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT.
b. Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn: Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/04/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non; Công văn số 3619/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 02/06/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Hiệu trưởng trường Mầm non theo thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT.
c. Đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn: Công văn số 630/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm GDTX.
3. Quy định đối tượng được đánh giá theo Chuẩn:
a. Đối tượng sắp nghỉ hưu (Đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định hiện hành) không bắt buộc phải tham gia đánh giá theo chuẩn.
b. Những đối tượng cấp trưởng, cấp phó mới được bổ nhiệm, bổ nghiệm lại trong thời gia 6 tháng (Kể từ ngày triển khai đánh giá theo chuẩn), nếu khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã được đánh giá đầy đủ các bước theo Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thì được lấy kết quả đánh giá này để làm báo cáo đánh giá mà không phải tổ chức đánh giá lại.
c. Đối tượng nghỉ ốm, nghỉ thai sản trùng vào thời gian cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá theo chuẩn thì được tạm hoãn và phải thực hiện đánh giá bổ sung sau khi nghỉ
 
Gửi ý kiến