Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch hoạt động của Chi hội chữ thập đỏ năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:34' 19-08-2016
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 367
Số lượt thích: 1 người (Lê Hữu Hải)
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 67/QĐ-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 17 tháng 08 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ chức chi hội chữ thập đỏ
Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Căn cứ vào lệnh công bố Luật hoạt động Hội chữ thập đỏ số 06/2008/CTN ngày 12/06/2008 của Chủ tịch nước CHXHCNVN;
Thực hiện các công văn hướng dẫn của các cấp về hoạt động Hội chữ thập đỏ trong trường học;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường năm học 2016 - 2017,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Chi hội chữ thập đỏ trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 gồm những đồng chí có tên sau:

TT
Họ và tên
Chức vụ
Phân công nhiệm vụ

1
Nguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng
Chi hội trưởng

2
 Phạm Thị Hương
GV-TT Khu P.Mỹ
Chi hội phó

3
 Lê Thị Giang
Nhân viên y tế
Thành viên

4
Nguyễn Thị Việt
Nhân viên Phục vụ
Thành viên

5
Ngô Thị Nga
TT khu Thạch Nham
Thành viên

6
Nguyễn Thị Thúy
TT khu Quảng Minh
Thành viên

7
Hoàng Thị Thi
TT khu Thiên Đông
Thành viên

8
Nguyễn Thị Hường
TT tổ nuôi dưỡng
Thành viên


Điều 2: Chi hội có nhiệm vụ nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn của cấp trên và thực hiện việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi hội năm học 2016 - 2017.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP ./.
HIỆU TRƯỞNG


Nhữ Thị ThủyPHÒNG GD&ĐT THANH OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 68/KH-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 17 tháng 08 năm 2016


KẾ HOẠCH
Hoạt động Chi hội chữ thập đỏ
Năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào kế hoạch số /KH-BCĐLN ngày / /2016 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện kế hoạch hoạt động thanh thiếu niên, chữ thập đỏ năm học 2016-2017;
Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của nhà trường năm học 2016 - 2017, Chi hội chữ thập đỏ trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi hội gồm những nội dung sau:
I. Mục tiêu:
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động cán bộ, giáo viên, nhân viên đặc biệt là đoàn viên thanh niên tham gia vào chi hội chữ thập đỏ trong hệ thống trường học.
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường nhằm xây dựng các hoạt động của Chi đoàn thanh niên, đặc biệt là chi hội chữ thập đỏ vững mạnh.
Củng cố phát triển tổ chức của Chi hội CTĐ trong trường học phát triển.
II. Nội dung:
Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức thanh niên, phụ nữ, hội chữ thập đỏ trong và ngoài trường học, đẩy mạnh các hoạt động hướng thiện góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
1. Công tác tuyên truyền:
- Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền Luật hoạt động CTĐ, Luật nhân đạo quốc tế, điều lệ hội, phong trào CTĐ. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò chức năng, nhiện vụ hoạt động của chi hội.
- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Chi hội CTĐ và các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Chi hội tổ chức và thực hiện. Đặc biệt chú ý tuyên truyền về nhân đạo, từ thiện và phong trào “Tết vì người nghèo”.
- Tuyên truyền về truyền thống tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”; “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” hay “Thương người như thể thương thân”…để cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các cháu hiểu được nghĩa cử cao đẹp đó của Hội.
- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cấp trên giao cho là đỡ đầu các em
 
Gửi ý kiến