Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch hoạt động của chi hội khuyến học năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:55' 29-08-2016
Dung lượng: 92.5 KB
Số lượt tải: 797
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CHI HỘI KHUYẾN HỌC

Số: 01/QĐ-KHMNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Chi hội khuyến học trường mầm non Mỹ Hưng
Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 8/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;
Căn cứ điều lệ Hội Khuyến học Việt nam ban hành kèm theo Quyết định số 129/HĐ/HKV ngày 07/06/2011 của Trung Ương Hội khuyến học Việt nam;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh oai năm học 2016 - 2017 về việc hướng dẫn và tổ chức các hoạt động Hội khuyến học trường học;
Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ CSGD trẻ của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 -2017;
Xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhu cầu công tác của nhà trường;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Chi hội khuyến học trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 và chỉ định các chức danh của Chi hội khuyến học gồm các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo;
Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Chi Hội khuyến học nhà trường được tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hôi khuyến học Việt nam ban hành. Thời gian hoạt động của Chi hội khuyến học trường mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 1 năm học (2016 - 2017). Mỗi tháng, học kỳ và năm học Chi hội khuyến học nhà trường tổ chức họp, nhận xét, đánh giá để cải tiến phương thức hoạt động, năng cao hiệu quả.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 1(để t/h);
- Lưu VP và HKH./.

Hiệu trưởng
Nhữ Thị Thủy

DANH SÁCH CHI HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Năm học 2016 - 2017
(Kèm theo QĐ số: 01/QĐ-KHMNMH ngày 12/9/2016)

TT
Họ và tên
Chức vụ công tác
Phân công nhiệm vụ

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Chủ tịch

2
Nguyễn Thị Mai
P.Hiệu trưởng
P.Chủ tịch

3
Trần Công Khanh
Hội trưởng hội PH
P.Chủ tịch

4
Nguyễn Thị Việt
NV phục vụ
Thư ký - Ủy viên

5
Lê Thị Tâm
NVND-Thủ quỹ
Thủ quỹ - Ủy viên

6
Hoàng Thị Thi
Giáo viên
Ủy viên

7
Nguyễn Thị Hường
NV viên nuôi dưỡng
Ủy viên

8
Phạm Thị Hương
Giáo viên
Ủy viên

9
Nguyễn T Thúy (1981)
Giáo viên
Ủy viên

10
Phạm Thị Như Ngọc
BT chi đoàn-Giáo viên
Ủy viên

11
Lê Minh Châm
Đại diện PH lớp A2
Ủy viên

11
Nguyễn Thị Nga
ĐD phụ huynh
Ủy viên

12
Nguyễn Thị Mừng
ĐD phụ huynh A3
Ủy viên

13
Nguyễn Thị Hái
ĐD phụ huynh A3
Ủy viên

TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CHI HỘI KHUYẾN HỌC

Số:02 /KH-KHMNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 9 năm 2016


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI
XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
Năm học 2016 - 2017
Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”. Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”.
Căn cứ điều lệ hội Khuyến học Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 129/HĐ/KHV ngày 07/06/2011 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội,
 
Gửi ý kiến