Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 11h:21' 12-08-2018
Dung lượng: 32.6 KB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 107/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính
Năm học 2018 - 2019
 
                         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
 
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban dân dân huyện Thanh Oai, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2018 - 2019.
Theo đề nghị của Hội đồng sư phạm nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019 gồm các đồng chí có tên sau:
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
2
3
4
5
6
Nhữ Thị Thủy
Nguyễn Thị Mai
Đào Thị Thúy
Phạm Thị Hương
Hoàng Thị Thi
Nguyễn Thị Thúy(1981)
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Tổ trưởng tổ GD
PCT Công đoàn
Tổ phó khu T Tâm
Trưởng ban
Phó ban
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên


            Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện cải cách hành chính năm học 2018 - 2019 theo quy định.
Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường.
            Điều 3. Các đồng chí có tên trong Ban chỉ đạo cải cách hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-UBND Huyện, PGD&ĐT T.Oai (để b/c);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 108/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 8 năm 2018


KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2018 - 2019
         
Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2018 - 2019.
Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2018 - 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Thực hiện công tác cải cách hành chính của trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019, là xây dựng công tác quản lí trường học đảm bảo, vững mạnh, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên có phẩm chất, năng lực và trình độ phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân, phụ huynh, học sinh; tạo môi trường cho các tổ chức, cá nhân tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục, giữ vững danh hiệu “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”.
          - Thực hiện cải cách hành chính đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể và các bộ phận trong nhà trường.
- Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi và minh bạch cho các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực giáo dục.
- Đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh.
- Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai CCHC;
- Hiệu trưởng triển khai đầy đủ các nội dung về công tác CCHC và công tác kiểm soát TTHC theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT Thanh Oai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường.
- Việc triển khai thực hiện công tác CCHC phải đảm bảo thời gian, chất lượng, nội dung nhiệm vụ được phân công; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong nhà trường.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.
 
Gửi ý kiến