Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 17h:41' 25-07-2018
Dung lượng: 116.5 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 99/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng
Năm học 2018 - 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Thực hiện Chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác y tế trường học;
Thực hiện công văn chỉ đạo của các cấp về tăng cương công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch Tay - chân - miệng năm học 2018 - 2019;
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Trung tâm Y tế Huyện Thanh Oai, Phòng Y tế Huyện Thanh Oai, PGD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch Sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng năm học 2018 - 2019;
Xét đề nghị của nhân viên Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng năm học 2018 - 2019 gồm các đồng chí có tên sau:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

1
 Nhữ Thị Thủy
Hiệu Trưởng
Trưởng ban

2
Nguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng
Phó ban TT

3
 Nguyễn Văn Lâm
Trạm trưởng trạm y tế
Phó ban

4
Đào Thị Thúy
Phó Hiệu trưởng
Thành viên

5
Lê Thị Giang
Nhân viên y tế
Thành viên

6
Phạm Thị Như Ngọc
Bí thư Chi đoàn
Thành viên

7
 Phạm Thị Hương
Tổ trưởng tổ GD
Thành viên

8
Nguyễn Thị Hằng
Tổ trưởng khu Quảng Minh
Thành viên

9
Hoàng Thị Thi
Tổ Phó khu Trung Tâm
Thành viên

10
 Nguyễn Thị Giang
Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng
Thành viên

11
 Nguyễn Thị Việt
Nhân viên Phục vụ
Thành viên


Điều 2: Các thành viên trong Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết dịch tay-chân-miệng năm học 2018 - 2019. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đến từng khu, lớp trong toàn trường theo đúng kế hoạch đã xây dựng.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách Ban chỉ đạo nghiêm chỉnh thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP ./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 100/PCNV-YTHĐ-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 8 năm 2018


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các thành viên trong BCĐ tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng
Năm học 2018 - 2019

Căn cứ quyết định số 99/QĐ-MNMH ngày 03 tháng 8 năm 2018 của trường Mầm Non Mỹ Hưng về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng năm học 2018 - 2019;
Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường Mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong BCĐ công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng;
Nay Trưởng ban chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay-chân-miệng trường Mầm Non Mỹ Hưng năm học 2018-2019 phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban
- Quản lý, chỉ đạo chung công tác Y
 
Gửi ý kiến