Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong trường MN năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 17h:40' 25-07-2018
Dung lượng: 76.0 KB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 96/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
Năm học 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tăng cường quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong trường mầm non năm học 2018 - 2019;
Thực hiện công văn số /GD&ĐT ngày /8/2018 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc tăng cường công tác phòng dịch và đảm bảo an toàn VSTP trong trường học;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2018 - 2019;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP của trường Mầm non Mỹ Hưng gồm các đồng chí có tên sau:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ phân công

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Nguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng
Phó ban thường trực

3
Nguyễn Văn Lâm
Trạm trưởng trạm y tế
Phó ban

4
Đào Thị Thúy
Phó Hiệu trưởng
Thành viên

5
Lê Thị Giang
NV Y tế
Thành viên

6
Hoàng Thị Thi
BCH Công đoàn
Thành viên

7
Phạm Thị Hương
TT Tổ giáo dục
Thành viên

8
Nguyễn Thị Hằng
TT khu Quảng Minh
Thành viên

9
Nguyễn Thị Giang
TT Tổ nuôi dưỡng
Thành viên

10
Nguyễn T Thu Trang
Hội trưởng hội PH
Thành viên

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc quản lý và thực hiện công tác vệ sinh dinh dưỡng và ATTP trong nhà trường.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97/PCNV-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 8 năm 2018


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thức phẩm
Năm học 2018 - 2019

Căn cứ quyết định số 96/QĐ-MNMH ngày 03 tháng 8 năm 2018 của trường Mầm Non Mỹ Hưng về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2018 - 2019;
Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của trường học về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2018 - 2019;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường Mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ vào năng lực của các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2018 - 2019;
Nay Trưởng ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2018 - 2019 trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019 phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:
1. Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban
- Quản lý, chỉ đạo chung công tác Y tế của đơn vị.
- Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.
2. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu Trưởng - Phó ban thường trực
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền .
- Phân công cán bộ Y tế trường tiến hành xây dựng kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2018 - 2019 và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.
- Phụ trách công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thức ăn theo ngày.
- Có trách nhiệm tham mưu cùng phòng y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho CB,GV,NV,PH và các cháu về vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2018 - 2019;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.
3. Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng trạm Y tế xã - Phó ban
- Điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Theo dõi và phân công cán bộ Y tế xã thực hiện tốt công tác vệ
 
Gửi ý kiến