Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch xiết chặt kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, trong thi hành công vụ năm 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 11h:24' 12-08-2018
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 109/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 8 năm 2018


KẾ HOẠCH
Xiết chặt kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối phong cách làm việc
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thi hành công vụ, công chức, viên chức
Năm học 2018 - 2019
Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2018”, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/2/2017 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thực hiện Công văn chỉ đạo của UBND Huyện Thanh Oai, Phòng GD Huyện Thanh Oai về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019. Trường mầm non Mỹ Hưng Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp;
Cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2018”.
Chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền trong đơn vị.
Đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần phục vụ Nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong làm việc, phấn đấu đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc” và giữ vững danh hiệu “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”.
2. Yêu cầu:
Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ tại đơn vị; gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của các ngành, các địa phương; tránh phô trương, hình thức, làm theo phong trào.
Các hoạt động thực hiện có chiều sâu, nội dung thiết thực, kết quả rõ nét, tác dụng tích cực, trực tiếp tới quyền lợi của cán bộ, công chức viên chức trong đơn vị.
Các giải pháp được tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, đồng thời động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình quản lý hành chính.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch, phấn đấu đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc” và giữ vững danh hiệu “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn hóa TTHC; xây dựng quy trình nội bộ, hoàn thiện Quy chế làm việc của đơn vị.
Chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong đơn vị.
Tiếp tục kiểm soát việc công bố TTHC theo đúng quy định, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động thực hiện tại đơn vị.
- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các thủ tục liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị, nhằm tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ TTHC.
Thực hiện công khai đối với toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, việc công khai phải đầy đủ thông tin (các bộ phận cấu thành TTHC), đúng quy định (thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ sử dụng).
Nhà trường chủ động ban hành Quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc tại đơn vị, đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tế triển khai theo phương châm: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.
 
Gửi ý kiến