Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  6 khách và 1 thành viên
 • Cầm Thu Phương
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KH HĐ của BCĐ thực hiện QCDC 2022-2023

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 13h:21' 14-10-2022
  Dung lượng: 163.5 KB
  Số lượt tải: 148
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Số: 115/QĐ-MNMH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 8 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH
  Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
  Năm học 2022 - 2023
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ vào Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ
  về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và
  đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 11/2020/TT- BGD&ĐT ngày
  19/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện QCDC trong hoạt động của
  cơ sở GD công lập trong nhà trường; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28
  tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công
  khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
  Căn cứ Công văn của Phòng giáo dục và đào tạo Thanh Oai về việc hướng
  dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị trường học ngành GD&ĐT
  năm học 2022 - 2023;
  Căn cứ vào tình hình thực tế về năng lực và chức danh, nhiệm vụ của cán
  bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023;

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ của trường mầm non Mỹ
  Hưng, gồm những đồng chí có tên sau đây:
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ được giao
  1 Nhữ Thị Thuỷ
  Hiệu trưởng
  Trưởng BCĐ
  2 Nguyễn Thị Mai
  P.Hiệu trưởng
  Phó ban thường trực
  3 Đào Thị Thuý
  P.Hiệu trưởng
  Phó ban
  4 Phạm Thị Hương
  GV-TT tổ MG
  Thành viên
  5 Hoàng Thị Thi
  GV-BCHCĐ
  Thành viên
  6 Nguyễn Thị Thuý
  GV-TT khu T.Tâm
  Thành viên
  7 Phạm Thị Như Ngọc
  GV-BT Chi đoàn TN
  Thành viên
  8 Lê Thị Quỳnh
  NVND-TT tổ ND
  Thành viên
  9 Nguyễn Thị Anh
  GV-TT khối 3 tuổi
  Thành viên
  10 Trịnh Thị Thu Hương
  GV-TT Tổ N.Trẻ
  Thành viên
  11 Kiều Thị Hằng
  GV-TT khối 5 tuổi
  Thành viên
  12 Nguyễn Thị Tâm
  NVTQ-TT tổ HC
  Thành viên

  Điều 2. Những đồng chí có tên trong danh sách ở trên chịu trách nhiệm
  thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chức năng của Ban chỉ đạo thực hiên Quy chế dân
  chủ ở cơ sở của đơn vị.
  Điều 3. Quyết Định này có hiệu lực kế từ ngày ký, các đồng chí có tên
  trong Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định./.
  Nơi nhận:

  HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
  - Như điều 1;
  - Lưu VP./.

  Nhữ Thị Thuỷ

  2

  UBND HUYỆN THANH OAI

  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 8 năm 2022

  Số: 116/PCNV-QCDC-MNMH

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  Của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trường mầm non Mỹ Hưng
  Năm học 2022 - 2023
  I. NHIỆM VỤ CHUNG:
  Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giúp Ban giám hiệu, cán
  bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị theo các văn
  bản hướng dẫn của cấp trên, các quy định của nhà trường.
  Hàng tháng theo dõi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực
  hiện Quy chế dân chủ của đơn vị. Thu thập các thông tin, ý kiến phản ánh của cán
  bộ, giáo viên, nhân viên theo các nội dung sau:
  - Việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nội quy
  của nhà trường.
  - Công tác thực hiện Quy chế chuyên môn, Quy chế nuôi dạy trẻ.
  - Chế độ làm việc, chế độ hội họp.
  - Chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức, lao động.
  - Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo viên.
  - Những phản ánh từ phía phụ huynh học sinh, các đoàn thể tại địa phương
  đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhà trường.
  - Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường học.
  - Công tác thu, chi của Chi bộ, Nhà trường, Công đoàn, Chi đoàn...
  - Tiếp nhận giải quyết các vấn đề thường ngày về thực hiện Quy chế dân
  chủ ở đơn vị.
  - Công tác thi đua khen thưởng đối với CB, GV, NV bình xét xếp loại CB,
  GV, NV hàng tháng.
  - Việc công khai tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên
  hàng tháng, cuối năm và việc đánh giá XL chuẩn CBQL và chuẩn nghề nghiệp
  GVMN cuối năm học.
  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
  1. Đồng chí: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo.
  - Phụ trách chung, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Ban chỉ đạo.
  Phối hợp với công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ.
  - Chỉ đạo các cuộc họp của Ban chỉ đạo.
  - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, QC hoạt động của BCĐ.
  3

  - Tiếp nhận các ý kiến phản ánh và cùng Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề
  một cách kịp thời theo thẩm quyền được giao.
  - Thường xuyên tuyền truyền, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của
  các cấp, các nội dung dân chủ trong nhà trường đến toàn thể cán bộ, giáo viên,
  nhân viên và phụ huynh học sinh, phụ trách cơ sở vật chất của nhà trường. Thực
  hiện tốt những nội dung dân chủ tại đơn vị.
  2. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai - Phó hiệu trưởng - Phó Ban thường trực:
  - Có trách nhiệm thường trực giải quyết các công việc của Ban chỉ đạo, thực
  hiện nhiệm vụ ủy quyền của Trưởng BCĐ và có nhiệm vụ tổng hợp, theo dõi, xây
  dựng văn bản, chương trình hội họp, báo cáo hoạt động của Ban chỉ đạo theo định
  kỳ; Đôn đốc, tổng hợp ý kiến phản ánh từ các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
  - Có trách nhiệm cùng giải quyết, chỉ đạo thực hiện các công việc của Ban
  chỉ đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân
  chủ tại đơn vị, giúp trưởng Ban chỉ đạo triển khai các hệ thống văn bản về thực
  hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở của cấp trên và các văn bản của cơ sở.
  - Phụ trách công tác tuyển sinh phổ cập, công tác nuôi dưỡng.
  - Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, thu chi tài chính và các nội
  dung dân chủ tại đơn vị.
  - Phụ trách công tác quản lý nuôi dưỡng, phản ánh việc thực hiện Quy chế
  dân chủ, ý kiến kiến nghị của nhân viên tổ nuôi dưỡng.
  - Phụ trách các hoạt động phong trào, theo dõi tổng hợp hồ sơ bảo hiểm
  thân thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện tốt nội dung dân
  chủ tại đơn vị như phần nhiệm vụ chung.
  3. Đồng chí: Đào Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng - Phó Ban:
  - Có trách nhiệm phối hợp với đồng chí Phó Ban thường trực thực hiện
  nhiệm vụ tổng hợp, theo dõi, xây dựng văn bản, chương trình hội họp, báo cáo hoạt
  động của Ban chỉ đạo theo định kỳ; Đôn đốc, tổng hợp ý kiến phản ánh từ các đồng
  chí thành viên Ban Chỉ đạo.
  - Có trách nhiệm cùng giải quyết, chỉ đạo thực hiện các công việc của Ban
  chỉ đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân
  chủ tại đơn vị, giúp trưởng Ban chỉ đạo triển khai các hệ thống văn bản về thực
  hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở của cấp trên và các văn bản của cơ sở.
  - Phụ trách công tác báo cáo, thống kê, công tác thanh tra hoạt động sư
  phạm của nhà giáo.
  - Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, thu chi tài chính và các nội
  dung dân chủ tại đơn vị.
  - Phụ trách công tác quản lý giáo dục, phản ánh việc thực hiện Quy chế dân
  chủ, ý kiến kiến nghị của giáo viên.
  4. Đồng chí: Phạm Thị Hương - PT CM Tổ Mẫu giáo - Thành viên.
  4

  Có nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo ghi chép các hoạt động, biên bản
  làm việc của Ban chỉ đạo, thống kê, tổng hợp các loại báo cáo, kết quả của các
  đoàn kiểm tra về quy chế dân chủ tại cơ sở; Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện
  Quy chế dân chủ tại đơn vị và phục vụ BCĐ khi được yêu cầu. Thực hiện Quy
  chế dân chủ tại cơ quan, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; Tham gia đầy đủ các
  cuộc họp khi được triệu tập; Nắm tình hình và tích cực đóng góp ý kiến trong các
  kỳ họp của Ban chỉ đạo. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện
  Quy chế dân chủ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Tiếp thu ý kiến,
  phản hồi về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ của CB, GV, NV trong đơn vị.
  - Phụ trách công tác chuyên môn Tổ GD, công tác thanh tra hoạt động sư
  phạm của nhà giáo, công tác tuyển sinh, phổ cập, các hoạt động phong trào, Thực
  hiện tốt nội dung dân chủ tại đơn vị như phần nhiệm vụ chung.
  - Tổng hợp các ý kiến phản ánh, đề xuất của cán bộ, giáo viên, nhân viên
  để báo cáo với Chi bộ và Ban chỉ đạo.
  5. Đồng chí: Hoàng Thị Thi - Trưởng ban thanh tra nhân dân BCHCĐ - Thành viên.
  - Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị và phục
  vụ Ban chỉ đạo khi được yêu cầu.
  - Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan,đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả;
  Tham gia đầy đủ các cuộc họp khi được triệu tập; Nắm tình hình và tích cực đóng
  góp ý kiến trong các kỳ họp của Ban chỉ đạo. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản
  hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn
  vị. Tiếp thu ý kiến, phản hồi về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ,
  giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
  - Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân và BCH
  Công đoàn cơ sở.
  - Thực hiện tốt nội dung dân chủ tại đơn vị như phần nhiệm vụ chung, phụ
  trách các hoạt động Công đoàn.
  - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đơn thư, khiếu nại tố cáo theo
  đúng quy định (nếu có).
  - Thực hiện tốt các công việc như phần nhiệm vụ chung.
  5. Các đồng chí là thành viên trong Ban chỉ đạo còn lại:
  - Tổng hợp các ý kiến phản ánh, đề xuất của cán bộ, giáo viên, nhân viên
  để báo cáo với Chi bộ và Ban chỉ đạo.
  - Giám sát việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị và phục
  vụ Ban chỉ đạo khi được yêu cầu.
  - Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đảm bảo tính thiết thực, hiệu
  quả; Tham gia đầy đủ các cuộc họp khi được triệu tập; Nắm tình hình và tích cực
  đóng góp ý kiến trong các kỳ họp của Ban chỉ đạo. Tuyên truyền, phổ biến các
  5

  văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ đến CB,GV,NV trong đơn vị. Tiếp
  thu ý kiến, phản hồi về tình hình thực hiện QCDC của CB, GV, NV trong đơn vị.
  Trên đây là chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân
  chủ ở cơ sở năm học 2022 - 2023 của trường mầm non Mỹ Hưng. Trong quá trình
  thực hiện có vướng mắc gì các đồng chí sẽ phản ảnh qua các buổi họp định kỳ
  hoặc phản ánh về Trưởng ban chỉ đạo để được giải đáp kịp thời./.
  Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (Để b/c);
  - BCĐ (để t/h);
  - Lưu VP./.

  T/M BAN CHỈ ĐẠO
  TRƯỞNG BAN

  Nhữ Thị Thủy

  6

  UBND HUYỆN THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
  Số: 117/KH-BCĐ-MNMH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 8 năm 2022

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
  Của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trường mầm non Mỹ Hưng
  Năm học 2022 - 2023
  Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây
  dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày
  09/01/2015 của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt
  động của cơ quan;
  Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT- BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ giáo
  dục và Đào tạo về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ sở GD công lập trong
  nhà trường; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo
  dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
  Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; UBND Huyện
  Thanh Oai về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Trường
  mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy
  chế dân chủ trong nhà trường năm học 2022 - 2023. Cụ thể như sau.
  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  - Phát huy quyền làm chủ của CB,GV,NV trong đơn vị, góp phần xây dựng
  cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ CB, GV, NV trong đơn vị là
  công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất năng lực, làm việc có năng suất, chất
  lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; Ngăn chặn
  và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sạch nhiễu, làm cho CB, GV,
  NV trong đơn vị thông suốt và nắm vững tinh thần nội dung các văn bản của cấp
  trên để tạo ra sự đồng tình, nhất trí cao trong nhận thức, hành động và tăng cường
  trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Quy chế dân chủ.
  - Phát huy quyền làm chủ của CB, GV, NV gắn liều với việc đảm bảo sự
  lãnh đạo của Ban chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường, chấp hành nguyên tắc tập
  trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức
  đoàn thể quần chúng. Dân chủ phải trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật; Phát
  huy dân chủ đồng thời phải kiên quyết sử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi
  phạm hiến pháp, pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, cản
  trở việc thi hành công vụ của cơ quan.
  - Gắn việc triển khai Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan với việc
  triển khai Luật cán bộ công chức, Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết
  7

  kiệm chống lãng phí của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định của
  Chính phủ hướng dẫn thực hiện các luật trên.
  - Việc triển khai thực hiện phải cụ thể và trở thành quy chế hoạt động
  thường xuyên của nhà trường, tránh hình thức, định kỳ có sơ kết, tổng kết rút
  kinh nghiệm qua từng bước thực hiện để triển khai tốt hơn.
  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
  Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tổ chức triển khai quán triệt các nội dung của
  Chỉ thị, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ,
  Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên có liệu
  quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Triển khai
  học tập đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể CB, GV, NV trong
  nhà trường.
  Hiệu trưởng nhà trường cần phối hợp tốt với Ban chấp hành Công đoàn để
  tổ chức xây dựng triển khai, quán triệt Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt
  động của đơn vị tới toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường.
  Kiện toàn và ra Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân
  chủ trong nhà trường để bổ sung một số thành viên còn thiếu, do có sự thay đổi
  về nhân sự năm học 2022 - 2023, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành
  viên trong Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị.
  Rà soát, bổ sung nội dung Quy chế dân chủ cơ sở của nhà trường năm học
  2022 - 2023.
  III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
  Phối hợp với công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chế dân chủ
  trong hoạt động của nhà trường cho toàn thể CB, GV, NV và phụ huynh học sinh
  trong nhà trường.
  Xây dựng chương trình hành động, thực hiện quy chế dân chủ trong các
  hoạt động của nhà trường.
  Quán triệt nội dung của Quy chế dân chủ tới toàn thể CB, GV, NV trong
  nhà trường nắm rõ để hiểu được vai trò trách nhiệm của mình trong việc xây dựng
  soạn thảo các Nghị quyết có liên quan tới cá nhân, tập thể. Trên cơ sở đó CB,
  GV, NV có thể giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường
  để có ý kiến, kiến nghị khi có vấn đề sai sót hoặc chưa phù hợp.
  Tổ chức cho CB, GV, NV toàn thể học tập Quy chế dân chủ và luật khiếu
  nại tố cáo, Luật Cán bộ công chức, Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết
  kiệm chống lãng phí.... Qua đó giúp CB, GV, NV trong nhà trường hiểu rõ ý
  nghĩa mục đích của Luật, quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong cơ quan.
  Cung cấp cho CB, GV, NV trong nhà trường các tài liệu, văn bản của chính
  phủ có liên quan tới QCDC, nhằm giúp họ nghiên cứu để nâng cao hiểu biết.
  8

  Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn XD kế hoạch phối hợp hoạt
  động, xây dựng các văn bản quy định làm việc của đơn vị mình bao gồm:
  + Quy định các chức năng nhiệm vụ, chế độ làm việc của đơn vị.
  + Quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn.
  + Quy định về công tác tài chính và quản lý tài sản.
  + Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về mức thi đua khen thưởng.
  Thực hiện nghiêm túc chế độ thu chi, quyết toán tài chính theo đúng quy
  định và có công khai nội bộ.
  Tạo điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân làm vịêc, lãnh đạo đơn vị và tổ
  chức Đảng, đoàn thể phải có tinh thần tự phê bình, nghiêm túc tiếp thu những ý
  kiến đóng góp để điều chỉnh các hoạt động của đơn vị và các tổ chức cho đúng và
  phù hợp với thực tế. Với những ý kiến trái ngược cần xem xét một cách tỉ mỉ, tìm
  hiểu nguyên nhân, động cơ góp ý. Nếu ý kiến mang tính xây dựng thì phải trân
  trọng, nghiên cứu; Tránh trường hợp phủ nhận hoàn toàn hoặc trù dập gây ảnh
  hưởng đến niềm tin của CB, GV, NV trong đơn vị.
  Quản lý chuyên môn trên cơ sở coi trọng tính dân chủ: các hoạt động xây
  dựng kế hoạch chuyên môn, ngoài những yêu cầu của cấp trên, cần tổ chức cho
  CB, GV, NV được bàn bạc, thảo luận, sắp xếp thực hiện hợp lý.
  Công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề phải có chương trình, kế
  hoạch rõ ràng, nội dung, yêu cầu kiểm tra, cách xử lý kết quả kiểm tra phải được
  công khai cho CB, GV, NV toàn trường năm rõ.
  Công tác thi đua khen thưởng phải được xây dựng tiêu chí cụ thể, công
  khai rõ ràng. Việc bình xét thi đua trong CB,GV,NV phải được tổ chức bài bản
  theo đúng quy định hướng dẫn từ tổ đến nhà trường. Sau đó đề nghị lên Hội đồng
  thi đua khen thưởng của đơn vị xem xét quyết định.
  IV. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  1. Đối với vai trò lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng:
  Đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ vào Nghị quyết của Chi bộ để kiểm
  điểm, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện cho
  thời gian tiếp theo. Chỉ đạo sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát.
  2. Đối với Ban giám hiệu:
  - Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt
  động của đơn vị.
  - Tổ chức lấy ý kiến CB, GV, NV trong đơn vị đóng góp, điều chỉnh, bổ
  sung Quy chế làm việc phù hợp với tinh thần của Nghị định số 04/2015/NĐ- CP
  ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ
  quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số
  11/2020/TT- BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện
  QCDC trong hoạt động của cơ sở GD công lập trong nhà trường, Thông tư số
  9

  36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy
  chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục
  quốc dân.
  - XD lịch và bố trí CB,GV,NV tiếp dân, bố trí nơi tiếp dân; Kịp thời giải
  quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đơn thư vượt cấp.
  - Tổ chức hội nghị cán bộ, CC,VC hàng năm theo đúng quy định.
  - Tổ chức quán triệt, phổ bíên nội dung Quy chế dân chủ đến toàn thể CB,
  GV, NV và thực hiện Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị.
  - Định kỳ hàng năm có tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá quá trình thực hiện
  và báo cáo lên cấp trên, xét khen thưởng với các cá nhân tập thể có thành tích
  xuất sắc và xử lý kỷ luật các hiện tượng vi phạm trong đơn vị.
  3. Đối với các đoàn thể:
  Các đoàn thể làm nòng cốt trong vịêc thực hiện Quy chế dân chủ; gắn vịêc
  thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận
  động lớn của ngành GD&ĐT như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
  Chí Minh'; " Xây dựng cơ quan văn hoá"; ...
  Tuyên truyền đến tất cả các thành viên trong tổ chức của mình nắm và hiểu
  rõ ý nghĩa của các văn bản hướng dẫn của chính phủ và các văn bản hướng dẫn
  của các ban ngành cấp trên về thực hiện QCDC trong các hoạt động của đơn vị.
  V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:
  Căn cứ chương trình công tác năm học 2022 - 2023, Ban chỉ đạo thực hiện
  QCDC trường mầm non Mỹ Hưng XD chương trình công tác và thực hiện Quy
  chế dân chủ của trường năm học 2022 - 2023 và phân công thực hiện như sau:
  TT
  1

  2
  3
  4
  5
  6

  Nội dung thực hiện
  XD kế hoạch thực hiện Quy chế
  dân chủ trong hoạt động của nhà
  trường năm học 2022 - 2023.
  Tuyên truyền việc thực hiện  
  QCDC trong HĐ của đơn vị.
  Tổ chức Hội nghị CB,CC,VC
  năm học 2022 - 2023
  Công khai KH tài chính năm học
  2022-2023 của nhà trường.
  Đối thoại với GV,NV trong đơn
  vị lần 1.
  Xây dựng kế hoạch kiểm tra
  giám sát, đánh giá việc xây dựng
  và thực hiện QCDC của đơn vị.
  10

  Phân công thực hiện

  Thời gian
  thực hiện

   
  BGH

   
  T8,9/2022

  BCU&BGH

  BGH

  Thường
  xuyên
  Tháng
  9/2022
   T10/2022

   BGH&BCHCĐ

   T10/2022

  BCU&BGH

  T11,12/2022

  BGH&BCHCĐ

  Báo cáo sơ kết việc thực hiện
   
   
  7 Quy chế dân chủ trong hoạt động
  BGH
  T1/2023
  của đơn vị 6 tháng cuối năm
  2022 (Báo cáo sơ kết).
  8 Kiểm tra giám sát, đánh giá việc
  T2,3,4/2023
  xây dựng và thực hiện QCDC
  BCU&BGH
  của đơn vị.
  9 Đối thoại với GV,NV trong đơn
   BGH&BCHCĐ
  T5/2023
  vị lần 2.
  Báo cáo tổng kết việc thực hiện
  10 Quy chế dân chủ trong hoạt động
  BGH&BCHCĐ
  T8/2022
  của đơn năm học 2021-2022
  (Báo cáo tổng kết)
  - Hướng dẫn, phân công nhiệm
  11 vụ
  phụ
  trách
  cho
  BGH
  T7,8/2023
  CB,GV,NV trong đơn vị.
  - Xây dựng Kế hoạch tổ chức
  triển khai thực hiện Quy chế dân
  chủ trong nhà trường năm học
  2022 - 2023.
  Trên đây là Kế hoạch chương trình công tác thực hiện Quy chế dân chủ của
  BCĐ thực hiện QCDC trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2022 - 2023 và phân
  công thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì các đồng chí sẽ phản
  ảnh qua các buổi họp định kỳ hoặc phản ánh về Ban giám hiệu nhà trường để
  được giải đáp kịp thời./.
  T/M BAN CHỈ ĐẠO
  HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT (để b/c);
  - Công đoàn trường (để phối hợp);
  - CB,GV,NV MNMH (để t/h);
  - Lưu VP./.

  Nhữ Thị Thủy

  UBND HUYỆN THANH OAI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  11

  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 118/QC-BCĐ-MNMH

  Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 8 năm 2022

  QUY CHẾ LÀM VIỆC
  Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2022 - 2023
  Trường mầm non Mỹ Hưng.
  (Ban hành kèm theo Quyết định số:115/QĐ-MNMH ngày 16/8/2022
  V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trường MN Mỹ Hưng)
  Điều 1: Chức năng.
  Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trường mầm non Mỹ Hưng
  (gọi tắt là Ban chỉ đạo) có chức năng tham mưu, giúp Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan
  theo dõi, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính
  phủ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chương trình hoạt động về xây dựng
  và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong trường mầm non Mỹ Hưng.
  Điều 2: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.
  1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp
  thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Ban
  thường trực chỉ đạo khi được ủy quyền.
  - Định kỳ 06 tháng và 01 năm, Ban Chỉ đạo tổ chức họp giao ban để kiểm
  tra, đánh giá các hoạt động về thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.
  - Các phiên họp của Ban Chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội
  dung, thời gian và địa điểm trước 05 ngày làm việc. Các thành viên Ban Chỉ đạo
  có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian
  tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban chỉ đạo.
  - Các đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo được thảo luận tập thể và
  theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo. Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các
  phiên họp được thể hiện dưới hình thức thông báo của Ban Chỉ đạo.
  2. Hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động
  theo kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách
  nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.
  - Giúp Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công
  tác tuyên truyền, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong
  đơn vị đạt kết quả tốt.
  - Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong việc chỉ đạo và phối hợp với Ban
  chấp hành Công đoàn cơ sở để tổ chức hội nghị công chức, viên chức hàng năm.
  - Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong việc xây dựng các nội quy, Quy chế
  để thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị; Thực hiện công khai dân chủ trong
  các hoạt động của đơn vị; Thực hiện cải cách hành chính và giải quyết khiếu nại,
  tố cáo đối với công chức trong đơn vị.
  12

  - Phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân trong
  việc thực hiện kiểm tra, giám sát, thực hiện các nội quy, Quy chế, Nghị quyết của
  Hội nghị công chức, viên chức của đơn vị hàng năm.
  Điều 3: Trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo.
  Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, ngoài việc đề xuất cơ chế,
  chính sách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, còn có trách nhiệm
  tham gia đầy đủ các hoạt động của BCĐ chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ về
  những vấn đề được phân công.Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong
  BCĐ thực hiện QCDC cơ sở trường mầm non Mỹ Hưng, cụ thể như sau:
  1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng BCĐ phụ trách chung:
  Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo, trực tiếp chủ trì,
  kết luận các hội nghị, các cuộc họp Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và đôn đốc
  các thành viên trong Ban Chỉ đạo.
  2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó Ban thường trực:
  Có trách nhiệm thường trực giải quyết các công việc của Ban chỉ đạo, thực
  hiện nhiệm vụ ủy quyền của Trưởng Ban chỉ đạo và có nhiệm vụ tổng hợp, theo
  dõi, xây dựng văn bản, chương trình hội họp, báo cáo hoạt động của Ban chỉ đạo
  theo định kỳ; Có trách nhiệm cùng giải quyết, chỉ đạo thực hiện các công việc của
  Ban chỉ đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế
  dân chủ tại đơn vị, giúp trưởng Ban chỉ đạo triển khai các hệ thống văn bản về
  thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở của cấp trên và các văn bản của cơ sở. Đôn
  đốc, tổng hợp ý kiến phản ánh từ các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
  3. Đ/c Đào Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng - Phó Ban:
  Có trách nhiệm phối hợp với đồng chí Phó ban thường trực thực hiện nhiệm
  vụ tổng hợp, theo dõi, xây dựng văn bản, chương trình hội họp, báo cáo hoạt động
  của BCĐ theo định kỳ; Có trách nhiệm cùng giải quyết, chỉ đạo thực hiện các
  công việc của Ban chỉ đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực
  hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị, giúp trưởng Ban chỉ đạo triển khai các hệ thống
  văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở của cấp trên và các văn bản của
  cơ sở. Đôn đốc, tổng hợp ý kiến phản ánh từ các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
  4. Đ/c Phạm Thị Hương - Thành viên Ban Chỉ đạo:
  Có nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo ghi chép các hoạt động, biên bản
  làm việc của Ban chỉ đạo, thống kê, tổng hợp các loại báo cáo, kết quả của các
  đoàn kiểm tra về quy chế dân chủ tại cơ sở; Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện
  Quy chế dân chủ tại đơn vị và phục vụ Ban chỉ đạo khi được yêu cầu. Thực hiện
  Quy chế dân chủ tại cơ quan, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; Tham gia đầy đủ
  các cuộc họp khi được triệu tập; Nắm tình hình và tích cực đóng góp ý kiến trong
  các kỳ họp của Ban chỉ đạo. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn thực
  hiện QCDC đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Tiếp thu ý kiến, phản
  hồi về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ của CB,GV,NV trong đơn vị.
  13

  5. Đ/c Hoàng Thị Thi - Trưởng ban thanh tra nhân dân - Thành viên:
  Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị và phục
  vụ Ban chỉ đạo khi được yêu cầu. Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan,đảm
  bảo tính thiết thực, hiệu quả; Tham gia đầy đủ các cuộc họp khi được triệu tập;
  Nắm tình hình và tích cực đóng góp ý kiến trong các kỳ họp của Ban chỉ đạo.
  Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ đến
  cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Tiếp thu ý kiến, phản hồi về tình hình
  thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
  - Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân.
  - Thực hiện tốt nội dung dân chủ tại đơn vị như phần nhiệm vụ chung, phụ
  trách các hoạt động Công đoàn.
  - Thanh tra, kiểm tra, các đơn thư, khiếu nại tố cáo theo đúng quy định
  (nếu có). Thực hiện tốt các công việc như phần nhiệm vụ chung.
  6. Các đồng chí là thành viên còn lại trong Ban chỉ đạo:
  - Tổng hợp các ý kiến phản ánh, đề xuất của cán bộ, giáo viên, nhân viên
  để báo cáo với Chi bộ và Ban chỉ đạo.
  - Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị và phục
  vụ Ban chỉ đạo khi được yêu cầu.
  - Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đảm bảo tính thiết thực, hiệu
  quả; Tham gia đầy đủ các cuộc họp khi được triệu tập; Nắm tình hình và tích cực
  đóng góp ý kiến trong các kỳ họp của Ban chỉ đạo. Tuyên truyền, phổ biến các
  văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ đến CB,GV,NV trong đơn vị. Tiếp
  thu ý kiến, phản hồi về tình hình thực hiện QCDC của CB,GV,NV trong đơn vị.
  Điều 4: Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các thành
  viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Khi cần thiết, Trưởng Ban
  chỉ đạo triệu tập cuộc họp bất thường để kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả, rút
  kinh nghiệm quá trình thực hiện quy chế dân chủ, đề ra kế hoạch tiếp tục chỉ đạo
  thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
  Điều 5: Các thành viên BCĐ QCDC trong đơn vị có trách nhiệm theo dõi,
  đôn đốc CB,GV,NV, thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị. Khi có những khó
  khăn, vướng mắc các thành viên cần báo cáo, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của
  Trưởng ban để giải quyết những kiến nghị của cán bộ, GV,NV trong đơn vị.
  Điều 6: Quy chế này đã được các thành viên Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ
  cơ sở trường Mầm non Mỹ Hưng đồng nhất trí và thông qua.
  Các thành viên trong Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ của đơn vị, có trách
  nhiệm nghiêm túc thực hiện Quy chế ./.
  Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT Thanh Oai ( Để B/c);

  HIỆU TRƯỞNG

  - Trường MN Mỹ Hưng ( Để t/h);
  - Lưu VP./.

  Nhữ Thị Thủy

  14
   
  Gửi ý kiến