Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá trường MN năm học 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:18' 15-05-2015
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 329
Số lượt thích: 0 người
phòng gd&đt thanh oai
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 65 /QĐHđtđg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 08 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Mầm non Mỹ Hưng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
- Căn cứ Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non;
- Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non;
- Căn cứ công văn số 10014/ SGD&ĐT-QLT ngày 23/12/2011 của Sở GD&ĐT Hà Nội, về việc công tác tự đánh giá các trường Mầm non.
- Căn cứ công văn số /GD&ĐT-GDMN ngày / /2014 về việc triển khai công tác tự đánh giá các trường Mầm non.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá trường Mầm non, theo quy định của Bộ GD&ĐT. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 65/đtđg ngày 07 tháng 08 năm 2014)

TT TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ

2
Ngô Thị Tân
Phó Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ

3
Nguyễn Thị Mai
Phó Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ

4
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nhân viên Văn Thư
Thư ký HĐ

5
Phạm Thị Hương
Tổ trưởng Mẫu giáo
Uỷ viên HĐ

6
Hoàng Thị Thi
Tổ phó Tổ Mẫu giáo
Uỷ viên HĐ

7
Nguyễn Thị Bích Hằng
Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ
Uỷ viên HĐ

8
Hoàng Thùy Hương
Giáo viên lớp 3 tuổi
Uỷ viên HĐ

9
Phạm Thị Như Ngọc
GV 5 tuổi - BT Chi đoàn
Uỷ viên HĐ

10
Ngô Thị Nga
Giáo viên 5 tuổi
Uỷ viên HĐ

11
Trịnh Thị Hương Giang
Giáo viên 4 tuổi
Uỷ viên HĐ

12
Phạm Thị Duyên
Giáo viên 5 tuổi
Uỷ viên HĐ

13
Nguyễn Thị Hảo
Giáo viên 4 tuổi
Uỷ viên HĐ

14
Nguyễn Thị Thúy (81)
Giáo viên 5 tuổi
Uỷ viên HĐ

15
Lê Thị Mai Hương
Giáo viên 4 tuổi
Uỷ viên HĐ

16
Nguyễn Thị Nhung
Giáo viên 4 tuổi
Uỷ viên HĐ

17
Nhữ Thị Thương
Giáo viên 4 tuổi
Uỷ viên HĐ

 
Gửi ý kiến