Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 16h:42' 19-08-2018
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 04/QC-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 01 năm 2019


QUY CHẾ
Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 138/QĐ-MNMH
Ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng V.v thành lập tổ văn thư lưu trữ trực thuộc Tổ văn phòng năm học 2018-2019)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia ngày 04/04/2001;
Căn cứ nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia;
Căn cứ thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 06/05/2001 của Bộ công an và ban tổ chức cán bộ Chính phủ (Nay là Bộ Nội vụ) về hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;
Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
Căn cứ kế hoạch số 03/KH-MNMH ngày 15/01/2019 của trường MN Mỹ Hưng về kế hoạch công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ năm 2019;
Xét đề nghị của Bộ phận văn thư - lưu trữ trường Mầm non Mỹ Hưng, nay trường Mầm non Mỹ Hưng ban hành Quy chế áp dụng các quy định của Pháp luật về công tác quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ năm 2019 như sau:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.
1. Phạm vi áp dụng
Quy chế này áp dụng công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại trường Mầm non Mỹ Hưng.
2. Đối tượng điều chỉnh
a. Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý, xử lý văn bản đến, văn bản đi, tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của Nhà trường, lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành; quản lý và sử dụng con dấu.
b. Công tác lưu trữ bao gồm các công việc về thu thập, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Nhà trường.
Điều 2. Trách nhiệm quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.
1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung về quản lý và hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ tại trường và trực tiếp quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan. Đồng thời tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho các cá nhân, các tổ chức trong nhà trường.
2. Thủ trưởng đơn vị, tổ chức trực thuộc có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế này.
3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm tuân thủ đúng theo các quy định tại Quy chế này.
Điều 3. Nhiệm vụ của văn thư, lưu trữ của trường.
1. Văn thư của Trường có những nhiệm vụ cụ thể sau:
a. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến.
b. Trình, chuyển giao văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân sau khi có ý kiến của Hiệu trưởng.
c. Giúp Hiệu trưởng hoặc người được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.
d. Tiếp nhận các dự thảo văn bản trình người có thẩm quyền xem xét, duyệt, ký ban hành.
đ. Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày, tháng; đóng dấu mức độ khẩn, mật.
e. Đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát, theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.
g. Sắp xếp, bảo quản và phục
 
Gửi ý kiến