Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 08h:47' 12-08-2018
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
CĐ NGÀNH GD&ĐT THANH OAI
CĐCS MN MỸ HƯNG

Số: 05/QCHĐ-BTTND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 29 tháng 9 năm 2018


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Nhiệm kỳ 2018 - 2019
Căn cứ Luật Thanh Tra số 56/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ vào Quyết định số 95/QĐ-CĐ ngày 28 tháng 9 năm 2018 về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân của Công đoàn Trường Mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-TTND-MNMH ngày 28/9/2018 của Ban thanh tra nhân dân về Kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường MN Mỹ Hưng;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Mầm non Mỹ Hưng,
Ban thanh tra nhân dân trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Quy chế hoạt động như sau:
CHƯƠNG I:
QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1: Ban thanh tra nhân dân do hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2018 - 2019 bầu ra và được Ban Chấp Hành Công Đoàn nhà trường công nhận với nhiệm kỳ 2018 - 2019 và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
Điều 2: Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
CHƯƠNG II:
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN 
Điều 3:  Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm:
- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, nghị quyết của hội nghị Cán bộ, Viên chức ở đơn vị; Giám sát việc thực hiên quy chế dân chủ; Giám sát việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị; Giám sát việc sử dụng quỹ phúc lợi, ngân sách nhà nước; Giám sát việc khiếu tố khiếu nại cấp ở đơn vị.
- Tiến hành kiểm tra khi hội nghị Cán bộ, Viên chức, Hiệu trưởng nhà trường và Ban chấp hành Công Đoàn quyết định, yêu cầu; hoặc khi phát hiện thấy những dấu hiệu vi phạm có liên quan đến thực hiện chính sách và tiền lương, tiền thưởng,… nếu có quá 1/2 số Ủy viên Ban thanh tra nhân dân đề nghị kiểm tra, thì Ban thanh tra nhân dân đề nghị với Ban Chấp Hành Công Đoàn nhà trường xem xét quyết định tổ chức kiểm tra. Khi kiểm tra xong phải báo cáo kết quả với Ban Chấp Hành Công Đoàn nhà trường.
 Điều 4: Ban thanh tra nhân dân có quyền hạn:
- Kiến nghị với Hiệu trưởng về các vi phạm chính sách, pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức ở nhà trường. Đối với những vi phạm có liên quan đến Ban Giám Hiệu, Ban thanh tra nhân dân  được quyền báo cáo với thanh tra Nhà nước, Công đoàn và cơ quan quản lý cấp trên;
- Được yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ cần giám sát, kiểm tra cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết;
- Được lập biên bản trong các vụ giám sát, kiểm tra;
- Được cử đại diện dự các cuộc họp của nhà trường mà nội dung có liên quan đến hoạt động của Ban thanh tra nhân dân;
- Được đề nghị Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động thanh tra nhân dân.
CHƯƠNG III:
NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN TRONG BAN THANH TRA NHÂN DÂN 
Điều 5: Ban thanh tra nhân dân làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số. Nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban thanh tra:
- Trưởng ban: Phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo, và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Phó ban: Có trách nhiệm chỉ đạo khi trưởng ban uỷ quyền, tổng hợp các ý kiến của các thành viên trong Ban, phản ảnh và báo cáo giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo.
- Thư ký: Có nhiệm vụ tổng hợp các ý kiến, viết biên bản nội dung các hội nghị họp của Ban thanh tra nhân dân, đồng thời cũng có trách nhiệm giám sát các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của CB, GV, NV trong nhà trường.
- Uỷ viên: Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, chế độ, chính sách của CB, GV, NV trong nhà trường .
CHƯƠNG IV:
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN 
Điều 6: Ban thanh tra nhân dân họp định kỳ mỗi quí một lần để đánh giá hoạt động của quý trước và thống nhất kế hoạch hoạt động cho quý sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra khi cần thiết Trưởng ban
 
Gửi ý kiến