Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định khen thưởng hội thi chúng cháu vui khỏe cấp trường năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 17h:05' 15-09-2018
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
BĐD HỘI PHỤ HUYNH

Số:03/QĐKT-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 4 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
V.v khen thưởng cho các lớp đạt thành tích xuất sắc trong hội thi
“Chúng cháu vui khỏe” cấp trường năm học 2017 - 2018

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI PHỤ HUYNH TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
- Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thi đua khen thưởng ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Quy chế hoạt động số 01/QC-BĐDPH Quy chế hoạt động của Ban ĐDPH ngày 15/9/2017 và Kế hoạch hoạt động số 01/KH-BĐDPH về Kế hoạch hoạt động của BĐ DPH ngày 15/9/2017 năm học 2017 - 2018;
Căn cứ kế hoạch số 17/KHTĐKT-MNMH ngày 25/02/2018 của Trường MN Mỹ Hưng về kế hoạch tổ chức hội thi “Chúng cháu vui khỏe” cấp trường năm học 2017 - 2018;
Xét đề nghị của Ban giám hiệu trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thưởng hiện vật bằng tiền mặt cho 12 lớp mẫu giáo đạt thành tích cao trong hội thi “Chúng cháu vui khỏe” năm học 2017 - 2018. Cụ thể: giải nhất thưởng 300.000 đồng/lớp; giải nhì thưởng 250.000 đồng/lớp; giải ba thưởng 200.000 đồng/lớp; giải khuyến khích 100.000 đồng/lớp. (Có tên trong danh sách).
Điều 2. Bộ phận chuyên môn, hành chính, Ban đại diện hội phụ huynh, Ban giám hiệu của trường và các lớp có tên trong danh sách khen thưởng chịu trách nhiệm và thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu: VT./.
T/M BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
HỘI TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Trang


DANH SÁCH THƯỞNG CÁC LỚP ĐẠT GIẢI CAO TRONG HỘI THI CHÚNG CHÁU VUI KHỎE CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017 - 2018
(Kèm theo QĐ số 03/QĐKT-BĐDPH-MNMH ngày 12/4/2018 của Ban ĐDPH)

TT
HỌ VÀ TÊN
SỐ TIỀN
KÝ TÊN
GHI CHÚ

I
Đạt giải nhất:
1
Lớp A4
300.000 đ2
Lớp B4
300.000 đ3
Lớp C3
300.000 đII
Đạt giải nhì:
1
Lớp A2
250.000 đ2
Lớp B2
250.000 đ3
Lớp C2
250.000 đIII
Đạt giải ba
1
Lớp A5
200.000 đ2
Lớp B3
200.000 đ3
Lớp C1
200.000 đIII
Đạt giải khuyến khích
1
Lớp A3
100.000 đ2
Lớp A4
100.000 đ3
Lớp B1
100.000 đ
Tổng
2.5500.000 đ(Hai triệu năm trăm, năm mươi ngàn đồng chẵn)

HỘI TRƯỞNG HỘI PHỤ HUYNH

Nguyễn Thị Thu Trang

 
Gửi ý kiến