Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập HĐ chấm và xét duyệt SKKN năm 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:47' 11-04-2016
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
phòng gd&đt thanh oai
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 22/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 03 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng chấm và xét duyệt SKKN
Năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
- Căn cứ công văn số 9575/SGD&ĐT-KHCN ngày 01/10/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác SKKN và nghiên cứu Khoa học năm học 2015 - 2016;
- Căn cứ công văn số 511/GD&ĐT ngày 05/10/2015 của PGD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn các nhà trường thu nộp SKKN năm học 2015 - 2016;
- Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-MNMH ngày 08/09/2015 kế hoạch thực hiện công tác SKKN năm học 2015 - 2016 của trường MN Mỹ Hưng;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, năng lực của cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường THCS Trần Đăng Khoa;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường MN Mỹ Hưng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm và xét duyệt SKKN của Trường MN Mỹ Hưng năm học 2015 - 2016 gồm các ông (bà) có tên sau:
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nhữ Thị Thủy
Nguyễn Thị Mai
Phạm Thị Hương
Hoàng Thị Thi
Phạm Thị Duyên
Nguyễn Thị Thúy
Kiều Thị Hằng
Nguyễn Thị Hường
Ngô Thị Nga
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
TT Tổ Mẫu giáo
Tổ phó Tổ MG
GV lớp 5 tuổi
GV lớp 5 tuổi
GV lớp 4 tuổi
TT Tổ nuôi dưỡng
GV lớp 5 tuổi
Chủ tịch
P. Chủ tịch
Thư ký
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên


Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện chấm và xét duyệt SKKN theo đúng quy định về xét duyệt SKKN.
Thời gian làm việc của Hội đồng chấm và xét duyệt SKKN trong 2 ngày (Từ 7h30 ngày 11/4/2016 đến hết 17h ngày 12/4/2016).
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng chấm và xét duyệt SKKN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy


s
 
Gửi ý kiến