Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:54' 22-08-2018
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số: 56/QĐ-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng và bố trí
các chức danh quản lý tổ năm học 2018 - 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập và Điều lệ trường Mầm non, Tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục công lập;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ; căn cứ vào biên bản họp liên tịch ngày 30/7/2018 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
Xét theo đề nghị của Hội đồng sư phạm trường Mầm non Mỹ Hưng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập các Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng và bố trí tổ trưởng, tổ phó năm học 2018 - 2019 gồm các đồng chí giữ chức vụ có tên sau đây (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ là 01 năm học tính từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm quản lý và điều hành tổ theo đúng Điều lệ trường Mầm non và các văn bản hướng dẫn hiện hành; được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ theo quy định của Nhà nước kể từ ngày bổ nhiệm.
Điều 3. Văn phòng nhà trường, tổ trưởng các tổ và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị ThủyDANH SÁCH TỔ GIÁO DỤC
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG NĂM HỌC 2017 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 56/QĐ-MNMH ngày 01/8/2019 của Hiệu trưởng)

STT
Họ và tên
Chức danh
Chức vụ
Nhiệm vụ
Ghi chú

1
Phạm Thị Hương
Giáo viên PTCM
Tổ trưởng
Thư ký HĐ

2
Hoàng Thị Thi
Giáo viên lớp A1
Tổ phó PT khối 5T


3
Phạm Thị Như Ngọc
Giáo viên lớp B2
Tổ phó PT khối 4T


4
Nguyễn Thị Anh
Giáo viên lớp C2
Tổ phó PT khối 3T


5
Lê Thị Thanh Yên
Giáo viên lớp D1
Tổ phó PT khối NT


6
Đào Thị Hường
Giáo viên lớp A1
Thành viên khối 5T


7
Nguyễn Thị Phương
Giáo viên lớp A1
Thành viên khối 4T


8
Nguyễn Thị Thúy (1981)
Giáo viên lớp A2
Thành viên khối 5T


9
Ngô Thị Nga
Giáo viên lớp A2
Thành viên khối 5T


10
Kiều Thị Hằng
Giáo viên lớp A3
Thành viên khối 5T


11
Nguyễn Bích Huệ
Giáo viên lớp A3
Thành viên khối 5T


12
Nguyễn Thị Sáng
Giáo viên lớp A4
Thành viên khối 5T


13
Phạm Thị Duyên
Giáo viên lớp A4
Thành viên khối 5T


14
Hoàng Thùy Hương
Giáo viên lớp A4
Thành viên khối 5T


15
Lê Thị Thúy Bình
Giáo viên lớp B1
Thành viên khối 4T


16
Hoàng Thị Thúy
Giáo viên lớp B1
Thành viên khối 4T


17
Nhữ Thị Thương
Giáo viên lớp B1
Thành viên khối 4T


18
Trịnh Thị Hương Giang
Giáo viên lớp B2
Thành viên khối 4T


19
Nguyễn Thị Thạch Anh
Giáo viên lớp B2
Thành viên khối 4T


20
Nguyễn Thị Hường
Giáo viên lớp B3
Thành viên khối 4T


21
Nguyễn Thị Thơm
Giáo viên lớp B3
Thành viên khối 4T


22
Nguyễn Thị Trang
Giáo viên lớp B3
Thành viên khối 4T


23
Nguyễn Thị Tố Hương
Giáo viên lớp B4
Thành viên khối 4T


24
Nguyễn
 
Gửi ý kiến