Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bản thanh lý hơpk đồng trích chuyển % BHYT năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:07' 27-10-2017
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người

Mẫu số: C84b-HD
(Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC
ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ
CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO HỌC SINH
NĂM HỌC 2017 - 2018
(Số: /HĐ - BHYT)
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học;
Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/1/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế;
Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-YTHĐ-MNMH ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc thành lập Ban chỉ đạo Y tế học đường và quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng y tế trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018;
Căn cứ Quyết định số... ngày ....tháng....năm........ của .................. về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Huyện Thanh Oai;
Căn cứ Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại y tế trường học số ................. ngày ....../...../2017 và các Phụ lục hợp đồng số …………. ngày ...../....../2017; giữa Bảo hiểm xã hội Huyện Thanh Oai và trường Mầm non Mỹ Hưng;
Hôm nay, ngày……tháng…..năm 2017 tại Phòng đại diện BHXH Huyện Thanh Oai
Chúng tôi gồm:
Bên A: Bảo hiểm xã hội Huyện Thanh Oai.
Địa chỉ: Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.
Điện thoại: ......................................... Fax:.................................................................
Tài khoản số : ..................................... Tại Ngân hàng................................................
Đại diện ông (bà): ............................. Chức vụ: .........................................................
Giấy ủy quyền số :.............................. Ngày........tháng .......năm...........
Bên B: Trường Mầm non Mỹ Hưng
Địa chỉ: Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.
Điện thoại: 0433.976356 Fax:.................................................................
Tài khoản số : 2204201005258 Tại Ngân hàng PTNT chi nhánh TT Kim Bài Huyện T.Oai.
Đại diện ông (bà): Nhữ Thị Thủy Chức vụ: Hiệu Trưởng
Giấy ủy quyền số :............................. Ngày........tháng .......năm ...........

Hai bên thống nhất số liệu trích chuyển và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh đang theo học tại nhà trường năm học 2017 - 2018 như sau:
1. Số liệu

STT
Chỉ tiêu
Mã số
Số người/Số tiền

A
B
C
1

I
Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu1
Tham gia BHYT học sinh
01


1.1
Số học sinh, sinh viên tham gia BHYT tại trường
02


1.2
Mức đóng BHYT học sinh
03


1.3
Số tiền phải đóng BHYT
04


2
Tham gia BHYT của các nhóm đối tượng khác
05


2.1
Nội tỉnh
06


2.2
Ngoại tỉnh
07


3
Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được sử dụng
08


3.1
Nội tỉnh
09


3.2
Ngoại tỉnh
10


4
Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu kỳ trước mang sang
11


5
Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đã sử dụng
12


6
Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu chưa sử dụng mang sang kỳ sau
13


II
Thanh toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu1
Kinh phí còn nợ kỳ trước
14


2
Kinh phí đã chuyển trong kỳ
15


3
Kinh phí còn phải chuyển kỳ này
162. Kèm theo Thanh lý hợp đồng này là 04 bản “Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học” theo mẫu số 03/QT.
3. Bên A chuyển
 
Gửi ý kiến