Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập HĐ thanh lý, biên bản, thông báo thanh lý tài sản của các khu cũ 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:08' 29-10-2017
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Số: 167/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 10 năm 2017QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thanh lý, di chuyển tài sản, công cụ, dụng cụ, đồ dùng của các lớp tại ba khu Thiên Đông, Phượng Mỹ, Thạch Nham
Năm học 2017 - 2018
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ tình hình cơ sở vật chất của nhà trường đầu năm học 2017 - 2018;
Căn cứ đề nghị của bộ phận phụ trách cơ sở vật chất trường MN Mỹ Hưng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban thanh lý công cụ, di chuyển tài sản, công cụ, dụng cụ của các lớp tại ba khu Thiên Đông, Phượng Mỹ, Thạch Nham gồm các ông (bà) có tên sau:
1- Bà: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2- Bà: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó ban
3- Bà: Phạm Thị Hương - Giáo viên CM - Thành viên
4- Bà: Đào Thị Hằng - Kế toán - Thành viên
5- Bà: Nguyễn Thị Việt - NVPV, thủ quỹ - Thành viên
Điều 2. Ban thanh lý có nhiệm vụ kiểm tra, phân loại, định giá thanh lý các tài sản, công cụ, dụng cụ không còn giá trị sử dụng ở các khu cũ cho thanh lý và các tài sản công cụ, dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho việc học tập của các cháu tại ba khu Thiên Đông, Phượng Mỹ, Thạch Nham vẫn còn sử dụng được để di chuyển về khu Trung Tâm và kho của nhà trường. Những công cụ, tài sản của nhà trường như: Mái tôn, quạt trần, các thiết bị điện nước, nhà, cửa, đất... sẽ tiến hành tổng hợp và báo cáo UBND xã, để tặng và bàn giao cho lãnh đạo các thôn quản lý và sử dụng.
Thời gian tiến hành kiểm tra trong 2 ngày từ 7h30 ngày 13/10/2017 đến 17h00 ngày 14/10/2017.
Điều 3. Các ông bà có tên tại điều 1, Thủ quỹ, Kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu: VT./.
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Số: 168/BB-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 14 tháng 10 năm 2017


BIÊN BẢN HỌP BÀN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THANH LÝ, DI CHUYỂN TÀI SẢN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, ĐỒ DÙNG CỦA CÁC LỚP TẠI BA KHU THIÊN ĐÔNG, PHƯỢNG MỸ, THẠCH NHAM

Vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2017, tại trường Mầm non Mỹ Hưng tổ chức hội nghị kiểm kê, định giá và thanh lý các loại công cụ, dụng cụ không còn giá trị sử dụng tại các khu cũ và di chuyển các loại tài sản, dụng cụ, đồ dùng vẫn còn giá trị sử dụng của các khu, lớp cũ về kho và khu Trung Tâm.
Thành phần:
1- Bà: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2- Bà: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó ban
3- Bà: Nguyễn Thị Việt - NVPV, Thủ quỹ - Thành viên
4- Bà: Đào Thị Hằng - Kế toán - Thành viên
5- Bà: Phạm Thị Hương - Giáo viên CM - Thành viên
II. Nội dung
Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản trong 2 ngày 13 và 14/10/2017 năm học 2017 - 2018, Ban thanh lý, di chuyển tài sản của trường đã kiểm tra toàn bộ các tài sản, công cụ, dụng cụ của các lớp ở tất cả ba khu Thiên Đông, Phượng Mỹ, Thạch Nham, xét thấy một số tài sản sau đây của 3 khu Thiên Đông, Phượng Mỹ, Thạch Nham vẫn còn giá trị sử dụng, sẽ tiến hành di chuyển một số đồ dùng về kho và khu Trung Tâm của nhà trường để sử dụng, còn một số đồ dùng dụng cụ sẽ tặng và bàn gia cho lãnh đạo các thôn quản lý và sử dụng. Một số đồ dùng đã hỏng không còn giá trị sử dụng sẽ tiến hành định giá cho hủy và thanh lý.
Cụ thể như sau
1. Một số đồ dùng, thiết bị sẽ cho di chuyển về kho và khu Trung Tâm, đề nghị cho thanh lý và hủy:

TT

Tên đồ dùng
Tổng số lượng
 
Gửi ý kiến